Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 5
2018-03-09 11:03 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Na piątek 16 marca zwołano XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta

OGŁOSZENIE

 

Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXXIV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 16 marca 2018 r. (piątek).
Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.
Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2018-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału miasta Kolno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Kolnie.
 10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie w 2017 roku.
 11. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  w mieście Kolno za rok 2017.
 12. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2017.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                                                Mieczysław Śniadach

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl