Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu

2017-11-29 13:16 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu w Kolnie

ul. M. Konopnickiej 4

18–500 Kolno

tel.  (86) 278 22 21

fax (86) 278 21 33

e-mail: kokis@kolno.home.pl

http://kokis.kolno.home.pl

Dział Kultury / zajęcia kulturalne tel. (86) 278 22 21

Dział Sportu / zajęcia sportowe (obiekty sportowe) tel. 602 112 424

 

Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu, zgodnie z brzmieniem swojego statutu, działa jako samorządowa instytucja kultury miasta Kolno, dla której prowadzenie działalności
w zakresie upowszechniania kultury, sportu i rekreacji jest podstawowym celem statutowym
.

KOKiS rozpoczął swoją działalność w styczniu 2009 roku, kontynuując ponad 40-letnią tradycję Kolneńskiego Domu Kultury.

 

KOKiS realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji, upowszechniania 
i ochrony dóbr kultury oraz kultury fizycznej, do których należy m.in. :

 • rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców miasta,
 • przygotowanie ich do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,
 • kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
 • udostępnianie bazy na działalność sportowo- rekreacyjną,
 • administrowanie budynkiem, w którym znajduje  sie siedziba KOKiS, stadionem miejskim,   basenem krytym i halą sportową,
 • utrzymanie i udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb kultury, sportu i turystyki na zlecenie zainteresowanych organizacji, stowarzyszeń i instytucji, w tym w szczególności na potrzeby kultury fizycznej i sportu dzieci i młodzieży,
 • rozwijanie usług w zakresie rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
 • organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
 • propagowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,
 • organizowanie różnych usług dla ludności w zakresie sportu i rekreacji, w tym prowadzenie sekcji sportowych.

 

Zadania te KOKiS wypełnia w szczególności poprzez:

 • tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i kultywowania folkloru,
 • organizowanie zespołowego uczestnictwa w kulturze i sporcie,
 • prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,
 • organizowanie indywidualnych form aktywności kulturalnej i sportowej,
 • organizowanie imprez kulturalnych i rekreacyjno-sportowych o charakterze masowym  i środowiskowym,
 • współdziałanie ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
 • promowanie miasta Kolno,
 • prowadzenie współpracy krajowej i międzynarodowej w dziedzinie kultury i sztuki oraz sportu,
 • wspieranie działalności kulturalnej i sportowej realizowanej przez inne podmioty na terenie Miasta,
 • wspieranie działalności kulturalnej realizowanej przez inne podmioty (w tym szczególnie instytucje kultury i sportu) poza granicami Miasta,
 • administrowanie obiektami, urządzeniami sportowymi i rekreacyjnymi,
 • zagospodarowanie urządzeń sportowych oraz terenów rekreacyjnych
  i wypoczynkowych,
 • współpracę z innymi organizatorami działalności sportowej, rekreacyjnej
  i turystycznej,
 • współpracę z instytucjami i organizacjami w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej,
 • wynajem obiektów, lokali, urządzeń, sprzętu sportowego i turystycznego,
 • działalność hotelarsko-noclegową w oparciu o posiadaną bazę,
 • działalność marketingową i konsultingową w zakresie upowszechniania kultury fizycznej  i sportu.

 

Celem ww. działań podejmowanych przez KOKiS jest:

 • podnoszenie poziomu kulturalnego miejscowej społeczności,
 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej społeczeństwa,
 • kształtowanie wzorców kulturalnego i prozdrowotnego spędzania czasu,
 • kształtowanie demokratycznych postaw społecznych.

 

KOKiS może podejmować na zasadach określonych w odrębnych przepisach zadania dodatkowe, a w szczególności:

 • organizować spektakle teatralne, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie książek
  i dzieł sztuki,
 • organizować naukę języków obcych,
 • organizować imprezy sportowe, rekreacyjne i turystyczne,
 • prowadzić działalność wydawniczą,
 • organizować usługi filmowe, fotograficzne i plastyczne,
 • prowadzić wypożyczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego,
 • realizować imprezy okolicznościowe,
 • gromadzenie, dokumentowanie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury związanych
  z dziedzictwem kulturowym regionu,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrz Miasta, po uprzednim zabezpieczeniu na ten cel odpowiednich środków finansowych,

świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie – prowadzić własną działalność gospodarczą.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl