Za nami XX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 38
2021-06-17 14:33 | Opublikował: Tomasz Sobieski
11 czerwca 2021 r. odbyły się obrady w ramach XX zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od godz. 12:00. Po otwarciu sesji i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniego spotkania i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.

Kolejno samorządowcy przystąpili do zadawania pytań, w których poruszano m. in. kwestię dotyczącą wzrostu cen za odbiór odpadów komunalnych, aktualnego poziomu prac modernizacyjnych wykonywanych przy miejskim stadionie, remontu boisk przy obu szkołach podstawowych czy prac na cmentarzach komunalnych. Dopytywano też o zapowiadane inwestycje dotyczące budowy zalewu i obwodnic miasta. Interesowano się również możliwością wznowienia połączeń na trasie Łomża - Gdańsk przez Kolno oraz potrzebą dokończenia remontu ulicy Milewskiego. Na terenie miasta pojawiło się też podejrzenie występowania barszczu Sosnowskiego. Radni dociekali czy są już ekspertyzy to potwierdzające. Burmistrz poinformował radnych, że nie będzie odpowiadał na interpelacje i zapytania składane ustnie. Interpelacje i zapytania radnych powinny być składane wyłącznie na piśmie. W najbliższym czasie zmieniony zostanie tryb składania interpelacji i zapytań radnych poprzez dostosowanie Statutu Miasta Kolno do obowiązujących przepisów prawnych.

Na piątkowej sesji podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Kolno. Kolejną uchwałę, w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, poprzedziła ożywiona dyskusja. Analiza finansowa systemu gospodarki odpadami oraz kalkulacja  opłaty  w mieście Kolno wykazała, że niezbędne jest dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych wprowadzenie wyższych opłat. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach koszty finansowania tego systemu ponoszą jego użytkownicy. - Pieniądze z opłat trafiają na subkonto i muszą być skrupulatnie rozliczane – uzasadnia wzrost cen burmistrz Andrzej Duda. Samorząd nie może dokładać do gospodarki śmieciowej, która musi się bilansować. Wcześniejsze rozwiązania – zmiana sposobu naliczania opłat i cyklu wywożenia odpadów okazały się niewystarczające. - Opłaty w całej Polsce rosną drastycznie – mówi Andrzej Duda. – Ponadto wskaźnik segregacji u źródła spadł w Kolnie o 7% - dodaje burmistrz.

Analizę gospodarki odpadami komunalnymi w Kolnie przedstawił na prezentacji multimedialnej naczelnik Andrzej Jarzyło.

Przyczyną wprowadzenia nowej stawki jest m.in. wzrost kosztów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów komunalnych zagospodarowywanych przez gminę oraz znaczący wzrost kosztów zagospodarowania tony odpadów komunalnych w Zakładzie Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czartorii.

Na sesji pojawiła się grupa mieszkańców miasta z podpisanym protestem, który wręczono przewodniczącemu rady i jak twierdzą protestujący mieszkańcy podpisany przez 500 osób. W ten sposób kolnianie chcieli wyrazić swój sprzeciw przeciwko rosnącym cenom.

Radni uchwałę przyjęli stosunkiem głosów – 12 za i 2 przeciw. Od 1 lipca stawka opłaty za śmieci komunalne będzie wynosiła 11 zł za metr sześcienny zużytej wody (obecnie 9 zł).

Podwyższona została  także stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Będzie wynosić dwukrotność stawki określonej za 1m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Podczas sesji przyjęto sprawozdania: z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno, z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie  i z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu. Wszystkie sprawozdania dotyczyły 2020 roku. Przyjęto też Informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2020 roku i ocenę zasobów pomocy społecznej za 2020 rok.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl