Obrady XI sesji Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 45
2020-03-09 11:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek, 6 marca 2020 r. odbyła się XI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Samorządowcy obradowali w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Spotkanie rozpoczęto o godzinie 12:00.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzednich obrad i wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z prac między sesjami.

W ustnych zapytaniach radnych poruszono m.in. kwestie dotyczące możliwości zakupienia przez miasto pojemników na plastikowe zakrętki. Zwrócono uwagę, że tego typu pojemniki znajdują się już w Stawiskach i Łomży. W ten sposób mieszkańcy pomagają chorym dzieciom. Tego typu akcje prowadzone są w wielu miastach. Wystarczy zbierać nakrętki z plastikowych butelek i wrzucać je do specjalnego opakowania, przeważnie  w kształcie serca. Nakrętki trafiają zazwyczaj do fundacji charytatywnej, która przekazuje dochód na leczenie potrzebującym. Radni uważają, że miasto powinno taki pojemnik zakupić. Koszt jednego to kwota od 3 do 4 tysięcy złotych. Burmistrz poinformował, że miasto w tym roku nie planuje zakupu pojemników na zakrętki. Być może w następnym, już po remontach. – Z tego co wiem, to prezydent Łomży już chętnie by się z tego wycofał, ponieważ to jest dosyć trudny tematmówił Andrzej Duda.Trzeba napisać, dla kogo się zbiera i już się zaczyna problem, jak się napisze, bo takich ludzi potrzebujących jest sporo. To nie jest takie proste. Włodarz Kolna uważa, że miasto nie powinno angażować się w zbiórkę tylko dla jednej osoby. To powinna robić określona fundacja. – Pomyślimy - ja nie mówię, że niepodsumowuje Andrzej Duda.

Nawiązano też do wizyty Prezydenta RP w Kolnie. Radni dopytywali burmistrza, czemu zostały zaproszone tylko nieliczne poczty sztandarowe. W uroczystości np. uczestniczyło Bractwo Kurkowe z Łomży, a lokalne stowarzyszenia nie brały w niej udziału. – Kto miał na to wpływ – dopytywali samorządowcy. Burmistrz wytłumaczył, że o formule spotkania decydowano w Kancelarii Prezydenta. Poproszono nas wcześniej o przedstawienie wszystkich organizacji. To kancelaria ostatecznie decydowała, jakie poczty sztandarowe znajdą się w pobliżu głowy państwa.

Przekazano też informację o braku światła na ulicy Żeromskiego oraz interesowano się szansą rozwiązania tej kwestii. Pytano również o możliwość remontu ulicy Łąkowej i wybudowanie przez miasto na ul. Łabno Duże placu zabaw dla dzieci. Radni rozmawiali również o zakupie i wymianie starego sztandaru Urzędu Miasta na nowy.

W dniu obrad podjęto uchwały:

 - w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Kolno,
- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic: Wojska Polskiego, Świerkowej, Dębowej i Klonowej w Kolnie,
 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 r.
 - w sprawie wyrażenia zgody na najem lub dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat,
 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którego właścicielem jest Miasto Kolno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
- w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno,
- w sprawie przekazania skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Białymstoku wraz z odpowiedzią na skargę,
- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2020 rok.

Na sesji przyjęto też sprawozdania:

 - z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2019 rok,
- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2019 roku,
- z realizacji Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2019 roku,
- z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2019 r.,
- z realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno za rok 2019,
- z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno za rok 2019.

Podczas sesji Rada Miasta Kolno przyjęła również stanowisko w sprawie proponowanego przebiegu linii kolejowej przez miasto Kolno.

W związku z konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez Centralny Port Komunikacyjny w sprawie planowanego przebiegu korytarzy kolejowych przez Polskę w ramach inwestycji SPK, w szczególności korytarza i przebiegu torów przez Kolno,

Rada Miasta Kolno:

  1. Pozytywnie opiniuje planowaną przez CPK inwestycję, dzięki której Kolno uzyska bezpośrednie połączenie kolejowe z planowanym lotniskiem zlokalizowanym pomiędzy Warszawą a Łodzią.
  2. Uważamy, że włączenie Kolna do sieci miast kolejowych w Polsce jest bardzo ważnym impulsem pobudzenia rozwoju miasta i będzie najważniejszym wydarzeniem w Kolnie w XXI wieku.
  3. Rada zauważa, że dotychczasowe opóźnienia cywilizacyjne miasta wynikają w dużej mierze z jego wykluczenia transportowego, czemu będzie skutecznie przeciwdziałać uruchomienie linii kolejowej przez Kolno.
  4. Zauważając powyższe, bardzo pozytywne aspekty inwestycji i akceptując przedstawiony korytarz w ramach studium wykonalności, Rada wnioskuje o uwzględnienie w dalszych pracach nad projektem przede wszystkim interesu mieszkańców. Miasto Kolno ma powierzchnię ok. 25 kilometrów kwadratowych i w dużej części jeszcze niezabudowanej. Tym samym jest możliwe w ramach korytarza – zaplanować przebieg torów w odległości nie mniejszej niż 300 metrów od istniejących zabudowań.
  5. Biorąc powyższe pod uwagę, naszym zdaniem z przedstawionych trzech wariantów powinien być odrzucony ten przebiegający pomiędzy cmentarzem komunalnym a ulicą św. Floriana.
  6. Z pozostałych dwóch wariantów powinien zostać wybrany ten, który zapewnia odległości wskazane w punkcie 4 a ponadto taki, który nie będzie powodował wyburzeń budynków mieszkalnych.

Powyższe stanowisko Rada Miasta przyjęła przez aklamację.

Rada Miasta zobowiązuje Burmistrza do przedłożenia niniejszego stanowiska – w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych – do władz Centralnego Portu Komunikacyjnego – do 10 marca 2020 roku.

Radni nie przesądzili w swoim stanowisku, które rozwiązanie z zaproponowanych trzech tras jest im bliższe, tylko zaakceptowali poprowadzenie kolei przez miasto. Burmistrz tłumaczył, że zaproponowane warianty są dosyć sztywne i być może będą mogły podlegać tylko minimalnej korekcie. Są tak przeprowadzone, żeby nie burzyć domostw i budynków (na mapce widać, że są poprowadzone pomiędzy budynkami, małe plamki to zabudowania).

Burmistrzowi najbardziej podoba się wariant zielony przechodzący za Łabną w wariant pomarańczowy. Jest on najdalej od zabudowań, po granicy miasta i gminy. W przyjętym stanowisku najważniejsza jest kwestia odległości przebiegu torów, nie mniejsza niż 300 metrów od istniejących zabudowań. – Jesteśmy za koleją, ale nie chcemy, aby szkodziła ona naszym mieszkańcom – podkreśla Andrzej Duda. – Żeby nie było tak, że ktoś pobudował dom za oszczędności swojego życia i my dzisiaj powiemy, niech tutaj biegnie kolej 50 metrów od jego domu. Nikt z was by tego nie chciał. 300 metrów to jest spora odległość, bo to są 3 stadiony. To byłoby na końcu rezerwy planu zagospodarowania przestrzennego. To załatwia nam temat prośby, że my chcemy tej kolei, ale szanujcie naszych obywateli, odsuńcie się od tych domów przynajmniej 300 metrów, bo naprawdę mamy dosyć spory areał.

Burmistrz uważa, że przy ostatecznym wyborze pod uwagę będą brane 3 elementy: aspekt finansowy, społeczny i środowiskowy. – Mam nadzieję, że to będzie przebieg zielony, a jeżeli niebieski, to odsunięty od zabudowań dodaje burmistrz. – Ten niebieski ma plus, bo biegnie bardzo blisko terenów inwestycyjnych. Chociaż sami przedsiębiorcy, zainteresowani ciężką produkcją, uważają, że to dla nich bez różnicy, czy będzie to 200 metrów, czy kilometr. I tak muszą towar dowieść na rampę.

 Przyjęto też informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2019 roku.

W sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni miejscy, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, zaproszeni goście, mieszkańcy miasta oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl