Ogłoszenie - XXIII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2021-11-19 08:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXIII zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 26 listopada 2021 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2021 – 2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Kolno oraz Miastem Łomża w sprawie wykonania zadania publicznego Miasta Kolno w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Kolno.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie miasta Kolno.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobierane przez uczelnie oraz form i specjalności kształcenia nauczycieli, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2022 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta Kolno.
 19. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.
 20. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2021 r.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl