Ogłoszenie - XXX Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2022-08-25 14:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXX zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień
2 września 2022 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.


Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych
  i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno
  na rok szkolny 2022/2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030
 11. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za II kwartał 2022 r.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl