Ogłoszenie - XV Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2020-11-17 14:43 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień
27 listopada 2020 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Kolno.
 11. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie w okresie od 01.07.2020 do 30.09.2020 r.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2dL49mls4BfFFoXuHNNnXw).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl   w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl