Ogłoszenie - XXXV Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2022-11-21 07:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXXV zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 16 grudnia 2022 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno
  na lata 2023-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kolno na 2023 rok.
  1. omówienie przez Burmistrza Miasta Kolno projektu budżetu,
  2. odczytanie projektu uchwały budżetowej,
  3. odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miasta,
  4. odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów,
  5. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,
  6. dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  7. głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2022-2025.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2021 rok.
 13. Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl