Ogłoszenie - XIII sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2020-04-28 14:43 | Opublikował: Wiesław Boć
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XIII zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 3 lipca 2020 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Kolno za 2019 rok:
  a) debata nad raportem o stanie Miasta Kolno,
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kolno wotum zaufania.
 6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno za 2019 rok:
  a) sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe Miasta Kolno za 2019 rok,
  b) wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
  c) opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  d) dyskusja,
  e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
  f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno.
 9. Podjęcie uchwały uchylająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, którego właścicielem jest Miasto Kolno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kolno.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie podjęcia uchwały Rady Miasta Kolno w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.
 16. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za 2019 rok.
 17. Sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2019 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

    Mariusz Rakowski

 

Ze względu na obowiązujący stan epidemii oraz w trosce o zdrowie mieszkańców informuję, że sesje Rady Miasta Kolno oraz posiedzenia Komisji do odwołania będą odbywały się bez udziału gości oraz publiczności. Sprawy, które chcieliby Państwo poruszyć na sesji, proszę przekazywać za pośrednictwem radnych lub drogą mailową rada@kolno.home.pl.

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC2dL49mls4BfFFoXuHNNnXw).

W dniu sesji link pojawi się również na naszym FanPage na Facebook-u (https://www.facebook.com/Urz%C4%85d-Miasta-Kolno-1553363468089908/).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl   w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Proszę o wyrozumiałość i dostosowanie się do zaleceń.

 

 

logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl