Ogłoszenie - XXIX Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2022-04-27 07:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień
21 czerwca 2022 r. (wtorek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie Miasta Kolno za 2021 rok:
  1. debata nad raportem o stanie Miasta Kolno,
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kolno wotum zaufania.
 6. Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno za 2021 rok:
  1. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kolno za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe Miasta Kolno za 2021 rok,
  2. wniosek i opinia Komisji Rewizyjnej,
  3. opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,
  6. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
 11. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2021.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2021.
 13. Sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

Przebieg sesji będzie można na bieżąco śledzić na naszym oficjalnym kanale w serwisie TransmisjeObrad.info (https://transmisjaobrad.info/index.php/channels/114/miasto-kolno/live).

Nagrania archiwalne można oglądać za pośrednictwem naszej strony internetowej www.umkolno.pl w zakładce Archiwum Sesji Rady Miasta (https://www.umkolno.pl/index.php?wiad=351) jak również  w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta/Nagrania z sesji Rady Miasta (http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/efc2c7f0af27e48/nagrania_z_sesji/).

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl