Ogłoszenie - XLI Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2023-10-20 13:40 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Uprzejmie informuję, iż zwołałem XLI zwyczajną sesję Rady Miasta Kolno na dzień 27 października 2023 r. (piątek). Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Mieście Kolno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Łomży na kadencję 2024-2027.
 12. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2022 rok.
 13. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2023 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

                                                                                          Mariusz Rakowski

 

 

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl