Raport o stanie miasta Kolno za 2018 rok

zdjęcia artykułu 1
2019-05-31 14:52 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Burmistrz Miasta Kolno przedstawia Radzie Miasta Kolno Raport o stanie miasta Kolno za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Miasta.

W debacie nad Raportem o stanie miasta Kolno za 2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Miasta Kolno. Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.” Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Kolno odbędzie się 12 czerwca 2019 r. o godz. 12:00.


W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 11 czerwca 2019 r. (wtorek), do godziny 15:30 w pok. 104 Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20. Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj, a także w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno
(pok. 113) oraz u pracownika obsługującego Radę Miasta (pok. 104).

Przewodniczący Rady Miasta
Mariusz Rakowski

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl