Radni przyjęli budżet miasta na 2019 rok

zdjęcia artykułu 35
2019-01-02 13:34 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Na ostatniej w tym roku II zwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto budżet Kolna na 2019 r. Uchwała budżetowa zakłada dochody w wysokości 47 342 730 złotych. Wydatki zaś zaplanowano na kwotę 52 442 730 złotych. Deficyt w kwocie ponad 5 mln zostanie pokryty kredytem długoterminowym. Zadłużenie miasta na koniec 2019 roku, zgodnie z konstrukcją budżetu, wyniesie 11 mln. Dług ma być spłacony do końca 2030 roku. Piątkowe obrady zorganizowano 21 grudnia o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.

Na wstępie przyjęto protokół z poprzedniej sesji z dnia 25 listopada oraz wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta Kolno z prac pomiędzy obradami.

Na wstępie podjęto uchwały: w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r. i w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2019-2030.

Następnie burmistrz Andrzej Duda omówił projekt budżetu na 2019 r. - Będzie to budżet napięty i bardzo trudny. Chyba jeden z najtrudniejszych planów finansowych. Ustalamy rekordowe w mieście Kolno wydatki inwestycyjne. Łącznie ich koszt zaplanowano na ponad 52 mln zł. Deficyt, który powstanie musimy pokryć z kredytu. Przyszłoroczny plan finansowy obejmuje inwestycje, które już zostały rozpoczęte oraz te, które będą realizowane w 2019 roku. Będzie to budżet trudny nie tylko ze względu na jego wysokość, ale też spowodowany skomplikowaną sytuacją na rynku. Mamy bardzo dużo prac na terenie miasta, które musimy wykonać. Nie da się jednak na dziś przewidzieć cen po przetargach jak to bywało w ubiegłych latach, że oscylowały one w zaplanowanych granicach lub były o 10-15 % niższe. Bywają takie sytuacje, że zaplanowany koszt wzrasta o nawet 100 % i niektóre przedsięwzięcia po prostu nie są możliwe do przeprowadzenia. Należy więc liczyć się z wieloma zmianami w zaplanowanym budżecie, które będą wprowadzane na zwoływanych sesjach mówił burmistrz.

Po odczytaniu opinii poszczególnych komisji Rady Miasta, opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej przystąpiono do głosowania. Budżet na kolejny rok przyjęto 13 głosami za; dwóch radnych wstrzymało się od głosu.

Kolejno podjęto uchwały:

 - w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej 
dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów oraz 
dla dziennych opiekunów prowadzących działalność na własny rachunek na terenie miasta Kolno,

 - w sprawie wskazania kandydata na członka powiatowej rady rynku pracy w Kolnie,

 - w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Kolna.

Ustala się bonifikatę od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe stanowiących własność Miasta Kolna. Osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym w następującej wysokości:

  • 60% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
  • 50% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku, po przekształceniu,
  • 40% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku, po przekształceniu,
  • 30% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku, po przekształceniu,
  • 20% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku, po przekształceniu,
  • 10% - w przypadku gdy oplata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku, po przekształceniu.

Bonifikatę, o której mowa w ust.1 stosuje się, jeżeli użytkownik wieczysty nie zalega z płatnością z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Miasta Kolna.

 - w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w mieście Kolno na rok 2019,

 - w sprawie przyjęcia harmonogramu realizacji w 2019 roku Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2017-2020,

 - w sprawie podwyższenia do wysokości 150% kryterium dochodowego uprawniającego 
do udzielania nieodpłatnego wsparcia, w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

 - w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania 
w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023,

 - w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2019 rok.

Na sesji przyjęto też informację Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu, korektę sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2017 roku, sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2017 rok i sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl