Informacje z Rady Miasta

zdjęcia artykułu 15
2018-09-18 13:56 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W piątek 14 września Rada Miasta Kolno obradowała w ramach XL zwyczajnej sesji. Posiedzenie zorganizowane w sali konferencyjnej Urzędu Miasta rozpoczęło się o godzinie 12:00.

Na wstępie przyjęto protokoły z XXXVIII zwyczajnej sesji z dnia 29 czerwca 2018 r. i z XXXIX nadzwyczajnej sesji z dnia 16 sierpnia 2018 r. Następnie wysłuchano sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między sesjami. Po interpelacjach i zapytaniach radnych Burmistrz Andrzej Duda przedstawił zgromadzonym informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Kolno za I półrocze 2018 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

W dniu sesji podjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2018 r.

 - w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kolno. W dniu 31 stycznia 2018 roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ustawodawca umożliwił organom jednostek samorządu terytorialnego obecnej kadencji przygotowanie odpowiednich aktów prawa miejscowego. Najważniejsze zmiany w Statucie Miasta ujęte w przyjętym projekcie uchwały dotyczą:

  1. a) imiennego głosowania jawnego radnych i publikacja imiennych głosowań radnych w BIP i na stronie internetowej gminy,
  2. b) utworzenie komisji skarg, wniosków i petycji,
  3. c) transmisja i utrwalanie obrad rady gminy za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz ich publikacja w BIP i na stronach internetowych gminy,
  4. d) ustawowe umocowanie interpelacji i zapytań radnych, na które burmistrz ma obowiązek udzielić odpowiedzi w terminie 14 dni.

Przyjęte akty będą obowiązywać w kadencji organów samorządu terytorialnego w latach 2018-2023.

 - w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Od następnej kadencji mieszkańcy nabędą prawo do inicjatywy uchwałodawczej. Przyjęta uchwała określa szczegółowe zasady wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, zasady tworzenia komitetów, zasady promocji obywatelskich inicjatyw i formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty uchwał. Grupa mieszkańców licząca co najmniej 200 osób, posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, może wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą przez złożenie podpisów pod projektem uchwały. Zgłoszenie projektu wymaga wcześniejszej rejestracji projektu, której dokonuje Przewodniczący Rady. Następnie projekt kierowany będzie do komisji skarg, wniosków i petycji, która dokona oceny formalno-prawnej zgłoszonej inicjatywy obywatelskiej. Po pozytywnym zaopiniowaniu komisja przekazuje dokumenty Burmistrzowi celem przygotowania projektu uchwały. Taki projekt uchwały będzie ujmowany w najbliższym porządku obrad sesji Rady Miasta. Wcześniejsze czynności związane z przygotowaniem projektu uchwałodawczego, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną oraz organizacją zbierania podpisów podejmie „Komitet inicjatywy uchwałodawczej”. Może go utworzyć grupa co najmniej 20 mieszkańców, która posiada czynne prawo wyborcze do Rady.

 - w sprawie utworzenia w Mieście Kolno odrębnego obwodu głosowania.

 - w sprawie określenia dworca komunikacyjnego, którego właścicielem jest Miasto Kolno 
oraz warunków i zasad korzystania z dworca.

 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność miasta Kolno. (Nieruchomość o łącznej powierzchni 222 m2, położona jest przy ulicy Marii Dąbrowskiej).

 - w sprawie wzniesienia pomnika ku czci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pomnik będzie usytuowany przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Konopnickiej na placu przy Poczcie Polskiej. Inicjatywa jest spełnieniem ostatniej woli śp. Stanisława Malinowskiego, który przekazał miastu kamień i orła. Odsłonięcie obelisku zaplanowano na 11 listopada – w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W czasie posiedzenia Burmistrz Andrzej Duda przedstawił nową dyrektor miejskiego przedszkola Joannę Długozimę, której życzył owocnej współpracy z przedstawicielami samorządu miasta. Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mieczysław Śniadach przypomniał o niezałatwionej sprawie upamiętnienia śp. Mieczysława Torbicza ps. „Puchacz” jako Burmistrza Miasta. Rada już wcześniej negatywnie zaopiniowała ten pomysł. Podczas piątkowej sesji, większością głosów, przyjęto, że o rozstrzygnięciu tej kwestii będzie decydowała kolejna rada.

W piątkowej sesji uczestniczyli: Burmistrz Miasta Kolno, radni Rady Miasta Kolno, kierownicy Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

                                                                                                                                                    

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl