Absolutorium dla Burmistrza Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 33
2018-07-02 09:55 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Radni jednogłośni w sprawie absolutorium dla Burmistrza Andrzeja Dudy

W piątek 29 czerwca odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Najważniejszym punktem obrad było głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za 2017 rok. Rada obradowała w ustawowym składzie. Na sesję przybyło 15 samorządowców, którzy jednogłośnie podjęli uchwałę absolutoryjną.

Przed głosowaniami przyjęto dwa protokoły z poprzednich posiedzeń: XXXVI zwyczajnej sesji z dnia 27 kwietnia 2018 r. i XXXVII nadzwyczajnej sesji z dnia 30 maja 2018 r. Wysłuchano również sprawozdania Burmistrza Miasta z pracy między sesjami i interpelacji i zapytań radnych.

Absolutorium Burmistrzowi Miasta Kolno za 2017 rok udzielono po przedstawieniu sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kolno za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego miasta Kolno za 2017 r.  - Dochody w mieście zrealizowano na kwotę 38 075 656,07 zł. tj. w 99,18 %, a wydatki w stosunku do planu wykonano w 95, 35 % czyli na sumę 38 251 694,59 zł. Mniejszy procent wykonania spowodowany był nieotrzymaniem środków na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, o które będziemy aplikować w tym roku, bo zmieniły się niekorzystne dla wielu miast zapisy – tłumaczył Andrzej Duda.  - Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań zrealizowano w wysokości 775 tys. Nasze miasto przez kolejne trzy lata nie zaciągało kredytów. Wszystkie inwestycje były prowadzone dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych i z budżetu własnego więc jesteśmy w dobrej kondycji finansowej dodał burmistrz przed rozpoczęciem głosowania.

Opinia Komisji Rewizyjnej, którą reprezentował przewodniczący Jan Żubrowski i opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku nie wniosły żadnych zastrzeżeń odnośnie realizacji dochodów i wydatków oraz zleconych zadań za ubiegły rok. Jednogłośne udzielenie poparcia Burmistrzowi Miasta świadczy o dobrej współpracy całej rady mówił Mieczysław Śniadach gratulując Andrzejowi Dudzie uzyskanego wyniku.

Burmistrz podziękował za okazane zaufanie. - To ostatnie absolutorium w tej kadencji. Tak drobiazgowo spięty budżet to wysiłek wszystkich z nas. Dziękuję państwu za potrzebę pracy na rzecz naszego miasta. Kolno jest dobrze przygotowane, by rozpoczynać kolejne inwestycje – przekonywał Andrzej Duda.

Kolejno przyjęto sprawozdania: z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za 2017 r. i działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 r. oraz ocenę zasobów pomocy społecznej za 2017 r.

W dniu sesji podjęto uchwały:

 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
miasta Kolno,

 - w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
na terenie Miasta Kolno w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,

 - w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

 - w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

 - w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Kolno.

Burmistrz udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Samorządowcy poruszali kwestie rozwiązania bieżących spraw, jak: poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Okrzei i Senatorskiej poprzez zamontowanie lustra, problemów właścicieli sklepów przy Placu Wolności w związku z wprowadzonym zakazem parkowania, co utrudnia zaprowiantowanie ich punktów handlowych. Przekazali też uwagi dotyczące ulicy Sobieskiego. - Wzdłuż chodnika warto byłoby zamontować barierki ochronne ze względu na wzmożony ruch Tirówmówili radni. - Droga ta nie jest zarządzana przez nasze miastotłumaczył burmistrz. - Takie zmiany leżą w gestii powiatu kolneńskiego, do którego jednak będziemy się zwracać.

W wolnych wnioskach zgłoszono m. in.: prośbę zamontowania kosza przy ławeczce przed I LO, odczytano pismo skierowane przez Radę Powiatu dotyczące zmiany okręgów wyborczych i dyskutowano nad wydaniem opinii w sprawie pominięcia prawa farmaceutycznego, o którą prosił prywatny przedsiębiorca.

W sesji oprócz Burmistrz Miasta Kolno i radnych miejskich wzięli udział: Jacek Rostek – projektant planu zagospodarowania przestrzennego miasta, Krzysztof Szubowski – przedstawiciel inwestora linii energetycznej, kierownictwo Urzędu Miasta, prezesi i dyrektorzy jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl