Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 46
2017-10-30 22:13 | Opublikował: Tomasz Sobieski
W piątek 27 października w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyły się obrady w ramach XXVIII zwyczajnej sesji Rady Miasta. Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12.00 i przebiegało zgodnie z wyznaczonym porządkiem dziennym.

Na wstępie podjęto uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Kolno do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącego stadionu miejskiego piłkarsko-lekkoatletycznego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 40 – Etap I”. Kolno aplikowało o środki na modernizację miejskiego stadionu z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej. Wniosek znalazł się na liście rankingowej. - W ramach tego zadania zostanie zmodernizowany stadion główny. Będziemy odbudowywali wszystkie urządzenia, które kiedyś na tym stadionie działały, a na przestrzeni lat znikły – poinformował Burmistrz Kolna Andrzej Duda. Zbudowana będzie skocznia w dal, zeskok do skoku wzwyż, stanowisko do pchnięcia kulą i rzutu oszczepem. Wyremontowana zostanie również bieżnia, która zyska wysoki standard dopuszczający zawody pierwszoligowej lekkoatletyki, np. Mistrzostwa Polski Juniorów. Bieżnia będzie składała się z  dwóch odcinków – 100 i 110 metrowych do biegu przez płotki i trasy 400 metrowej obejmującej 4 tory. – Pewnie jeszcze w tym roku dowiemy się czy otrzymamy pieniądze na II etap modernizacji – budowę boiska ze sztucznej trawy. Chcielibyśmy rozpocząć prace od drugiego etapu w przeciwnym razie nasz „Orzeł” zmuszony byłby wynajmować boisko zewnętrzne – mówił burmistrz. Szacunkowa wartość wkładu własnego na przeprowadzenie zadania wyniesie 1 472 950,00 zł. tj. 50,2 % całkowitego kosztu realizacji projektu. W przypadku otrzymania dofinansowania, pozostałe koszty, ok. 49,8 % pochodzić będą z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (nie więcej niż 1 460 600,00 zł.).

W dniu sesji podjęto też uchwały:

 - w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Miasto Kolno oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,

 - w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w mieście Kolno,

 - w sprawie nadania nazwy ulicy. Na terenach inwestycyjnych, które Kolno będzie rozszerzać powstanie nowa droga publiczna. Jest to wymóg do złożonego wniosku dotyczącego uzbrojenia terenów inwestycyjnych. W związku z położeniem ulica otrzyma nazwę „Przemysłowa”, o czym jednogłośnie zdecydowali radni.

 - w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie,

 -  w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Kolnie,

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Przyjęto też: informację o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Kolno w roku szkolnym 2016/2017 i dotyczącą wyników z egzaminu szkolnego, sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał i informację o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

Burmistrz zapoznał również Radę Miasta odnośnie wyznaczenia zakładu pracy, w którym skazani będą odbywać kary. 

 - Obowiązek nałożony na właściwe organy wynika z rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 1.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca użytecznie społeczna. Będzie to praca fizyczna wykonywana na cele społeczne, nie wymagająca specjalistycznych umiejętności - przydatna dla lokalnych społeczności i funkcjonowania jednostek, w których będzie wykonywana - poinformował Andrzej Duda.

Rada Miasta Kolno wyznaczyła Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, jako jednostkę w której skazani będą te kary odpracowywali.

Burmistrz udzielił także odpowiedzi na wcześniejsze zapytania radnych, które dotyczyły dofinansowania  montażu paneli fotowoltaicznych (wnioski są jeszcze na etapie ich rozpatrywania). W odpowiedzi kiedy MOPS  przeniesie się do nowej siedziby - budynku po wodociągach – Andrzej Duda przekazał, że nastąpi to 1 stycznia 2018 r. W wolnych wnioskach radny w imieniu mieszkańców ulicy Strażackiej podziękował za budowę chodnika.

Na zakończenie sesji Burmistrz Kolna Andrzej Duda zaprosił wszystkich radnych i mieszkańców miasta na obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w dniu 11 listopada (10.45 – zbiórka pocztów sztandarowych, Miejskiej Orkiestry Dętej, zaproszonych gości i mieszkańców Kolna przed kościołem p.w. św. Anny w Kolnie).

W sesji wzięli udział: Burmistrz Miasta Kolno, radni Rady Miasta, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu i przedstawiciele lokalnych mediów.

Tekst i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl