Strona główna Aktualności

Rada Miasta

zdjęcia artykułu 10
2017-11-21 13:22 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek) zwołano XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informuję, iż zwołałem XXIX zwyczajną sesję Rady Miasta na dzień 24 listopada 2017 r. (piątek).
Początek sesji godzina 12.00. Rada obradować będzie w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kolno.
Porządek dzienny posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji, zapoznanie z porządkiem obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z pracy między sesjami.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie miasta Kolno do realizacji zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji stadionu miejskiego w Kolnie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem nieruchomości w trybie bezprzetargowym
  na okres dłuższy niż 3 lata.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego – rozbudowy istniejącego cmentarza na terenie miasta Kolno.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kolno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kolno.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
  przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie na 2018 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miasta

Mieczysław Śniadach

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl