Kolneńscy samorządowcy na XLV zwyczajnej sesji podsumowali pięcioletni okres pracy Rady Miasta Kolno VIII kadencji w latach 2018 - 2024

zdjęcia artykułu 48
2024-03-28 13:27 | Opublikował: Tomasz Sobieski

We wtorek 26 marca kolneńscy samorządowcy VIII  kadencji w latach 2018-2024 zebrali się na ostatniej sesji. Obrady w ramach XLV spotkania rozpoczęły się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Po otwarciu i zapoznaniu z porządkiem obrad przyjęto protokół z poprzedniej sesji. Wysłuchano również sprawozdania Burmistrza Miasta z prac pomiędzy posiedzeniami. 

W dniu obrad przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kolno na lata 2024 -2034,

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2024 r.,

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kolno.

Inauguracyjna sesja Rady Miasta Kolno VIII kadencji odbyła się 21 listopada 2018 roku. W tym dniu Radni otrzymali zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie. Rada obradowała na 45 sesjach, w tym 7 nadzwyczajnych. Rada pracowała w oparciu o uchwalane corocznie plany pracy, które zrealizowane zostały w całości. 

Radni pracowali w 5 komisjach stałych:

- Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem Jana Żubrowskiego,

- Komisja Praworządności i Spraw Obywatelskich na czele z przewodniczącym Stanisławem Bałdygą,

- Komisja Rozwoju Gospodarczego z przewodniczącym Piotrem Szymańskim,

- Komisja Budżetu i Finansów kierowana przez Klaudiusza Makarewicza,

- Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z przewodniczącym Janem Kapelańskim.

W okresie trwania kadencji zostało podjętych łącznie 331 uchwał. Dominujące były te związane z budżetem (98 uchwał). 95 uchwał dotyczyło gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, polityki gospodarczej i inwestycji. Podjęto 45 uchwał z zakresu oświaty, 29 związanych z ochroną zdrowia i opieką społeczną. 64 uchwały dotyczyły spraw różnych. Radni tej kadencji ogółem złożyli 47 interpelacji i 60 zapytań. W okresie 5-letniej kadencji samorządowcy brali też udział w wielu uroczystościach państwowych i miejskich.

Podczas sesji wysłuchano wystąpień okolicznościowych: Przewodniczącego Rady Miasta Kolno oraz Burmistrza Miasta Kolno.

- Podsumowując kolejny pięcioletni okres funkcjonowania samorządu miasta, biorąc pod uwagę dorobek w różnych sferach działalności, z całą odpowiedzialnością można twierdzić, że ten samorząd potrafił rozsądnie dzielić budżet, działać aktywnie, by jak najwięcej środków pozyskać i przeznaczyć na inwestycje. Dzięki pozyskaniu środków z Unii Europejskiej i zaangażowaniu finansowym samorządu miejskiego udało się zrealizować wiele zadań z zakresu drogownictwa, infrastruktury sportowej – akcentował Przewodniczący Rady Miasta Kolno Mariusz Rakowski.

Przewodniczący podziękował za owocną współpracę Burmistrzowi Miasta Kolno Andrzejowi Dudzie, Sekretarzowi Miasta Mirosławowi Bajorkowi i Skarbnikowi Miasta Katarzynie Siedleckiej oraz wszystkim kierownikom i pracownikom jednostek podległych miastu: dyrektorom placówek oświatowych, instytucji kultury, kierownikowi Ośrodka Pomocy społecznej i prezesom Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Kolnie. Mariusz Rakowski zaznaczał również wagę współpracy wszystkich pracowników Urzędu Miasta i ich przychylność oraz zrozumienie w sprawach będących przedmiotem Rady.

Następnie do zgromadzonych w sali kinowej KOKiS okolicznościowe przemówienie skierował Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda. Włodarz mówił m.in. o zrealizowanych inwestycjach podczas mijającej kadencji.

- Szanowni Państwo. Za nami, tak jak pan przewodniczący wspomniał, 5 lat wspólnej pracy na rzecz naszych mieszkańców, na rzecz rozwoju lokalnego samorządu. Była to niezwykle trudna kadencja, bo wydarzyły się rzeczy bez precedensu. Najpierw byliśmy świadkami pandemii. Było to dla nas coś nowego, czego ja w życiu nie przeżywałem. Nie skończyła się jeszcze do końca, a wybuchła wojna na Ukrainie, co spowodowało ogromną, wręcz niewyobrażalną inflację, która na samym początku wywoływała myśl, iż nie będziemy w stanie realizować inwestycji ale dzięki waszej determinacji i dzięki współpracy udało nam się zrealizować to wszystko, co założyliśmy – mówił Andrzej Duda.

W latach 2018-2023 w Kolnie zrealizowano 33 inwestycje dotyczące trwałych projektów i wiele tzw. projektów miękkich. Suma przeznaczonych na nie środków wynosi ponad 100 mln, z czego wartość dofinansowań zewnętrznych sięga blisko 75 mln.

- Dzięki naszej pracy, dzięki taktyce i strategii, którą przybraliśmy, sprawiliśmy, że nasze miasto jest wzorem dla samorządów porównywalnej wielkości – zaznaczał burmistrz.

Andrzej Duda omówił poszczególne przedsięwzięcia podkreślając też wynikające z nich korzyści, które wpłynęły na ogólną poprawę wizerunku miasta. Do najważniejszych przeprowadzonych zadań należą: modernizacja Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu i miejskiego stadionu, oczyszczalni ścieków, rewitalizacja miejskiego parku, drugi etap przygotowania terenów inwestycyjnych, budowa sieci ciepłowniczej, termomodernizacja budynków komunalnych i obiektów użyteczności publicznej, poprawa efektywności ulicznego oświetlenia oraz przebudowa miejskich dróg.

W Kolnie na przestrzeni ostatnich lat powstało wiele nowych miejsc pracy zmniejszając znacząco bezrobocie. - Znalazło się naprawdę wielu przedsiębiorców, i to poważnych przedsiębiorców, którzy na przygotowanych przez miasto terenach inwestycyjnych zbudowali zakłady pracy. W tych zakładach powstało ponad 430 nowych miejsc pracy. Największy z tych zakładów zatrudnia ponad 220 osób. Do tego doszła jeszcze jednostka wojskowa, która już zatrudniła 120 osób, a trwa nabór na ponad 160 etatów w tej jednostce. Już rozpoczęły się budowy nowych zakładów na terenach inwestycyjnych. Na tym drugim etapie, bo wojna na Ukrainie wstrzymała nam trochę te inwestycje, ale największy z tych zakładów, który rozpoczyna budowę deklaruje zatrudnienie powyżej 120 osób – wyliczał Andrzej Duda.

Kolno znacznie zwiększyło również dochody własne w przeliczenia na jednego mieszkańca. W rankingach ogólnopolskich poprawiliśmy pozycję z 260 na 147 miejsce wśród 314 miast powiatowych. - To też wynika z tego, że powstały takie firmy jak Polkrusz, Domczar czy Faster, które działają nie tylko na terenie miasta Kolno, a mają u nas siedziby, więc mamy wpływy podatkowe z firm, które prowadzi Polkrusz w Giżycku, Ostrowi czy w Ełku. Faster prowadzi swoją działalność na terenie nie tylko województwa podlaskiego, ale także warmińsko-mazurskiego. Te wpływy z CIT-ów z PIT-ów zostają u nas.

Dynamicznie rozwija się też budownictwo wielorodzinne, co ma wpływ na demografię.-  W roku 1990, gdzie miasto jeszcze się nie wyludniało, bo dopiero wkroczyliśmy w proces reform i wolności oraz możliwości opuszczenia kraju zameldowanych w Kolnie było 9336 osób. Natomiast 34 lata później, w 2023 liczba zameldowanych wynosi 9524 osoby.

Mimo przeprowadzonych licznych inwestycji miasto Kolno jest w dobrej kondycji finansowej. - Szanowni Państwo, zostawiamy budżet na ostatnią kadencję, która daje możliwość pozyskiwania środków unijnych. Już za następne 5 lat Polska będzie płatnikiem netto i nie będzie programów pomocowych oprócz sektorowych dla samorządów. Mamy ten budżet naprawdę w doskonałej kondycji. Mamy zadłużenie na dzisiaj 10%. Jeżeli uda nam się nie zaciągać kolejnych kredytów to zadłużenie zmaleje nawet do 8%. Szanowni Państwo, to znowu sytuacja bez precedensu, bo przecież kiedy zaczynaliśmy perspektywę unijną zadłużenie budżetu w 2006 roku wynosiło ponad 20%. Proszę sobie wyobrazić skalę inwestycji w całej tej perspektywie unijnej, w której Kolno zawsze było na czele miast powiatowych. Mieliśmy ogromne sukcesy bez względu na to, który rządził premier, jakie ugrupowania polityczne rządziły. My zawsze byliśmy w pierwszej dziesiątce miast powiatowych w pozyskaniu środków na głowę mieszkańca.

Kończąc przemówienie Andrzej Duda podziękował za współpracę, m.in. przewodniczącemu i wiceprzewodniczącemu Rady i pozostałym samorządowcom. - Życzyłbym sobie, żebyśmy mogli współpracować w następnej Radzie, ale to będzie zależało od decyzji naszych mieszkańców, a przede wszystkim pracowaliśmy dla nich. Chcieliśmy, aby nasze miasto się rozwijało, było nowoczesne. Dziękuję również dyrektorom, prezesom, kierownikom jednostek. Dziękuję wam za to, że angażowaliście się tak bardzo, i że mamy to wszystko dopięte, że nasze miasto wygląda tak jak wygląda. Chcę również podziękować, tak jak pan przewodniczący, panu sekretarzowi, pani skarbnik i naczelnikom, zastępcom naczelników i wszystkim pracownikom urzędu. Dziękuję Wam wszystkim za tę kadencję i powiem krótko, do zobaczenia w następnej. Pozdrawiam i życzę powodzenia.

Na zakończenie sesji Radni zostali obdarowani przez Burmistrza Andrzeja Dudę publikacją „Historia Złotego Polskiego”. Tradycyjnie zrobiono również wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl