Odbyła się XLIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 31
2024-02-19 13:55 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Posiedzenie w dniu 16 lutego rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaakceptowaniem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza miasta z prac między sesjami.

Na wstępie sesji przyjęto uchwałę dotyczącą wyznaczenia w Kolnie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego stref zdegradowanych. Jest przeprowadzana w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności i wymaga szerokiej partycypacji interesariuszy. Projekt do uchwały został opracowany na podstawie dokumentu „Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Kolno”. Analiza przeprowadzona poprzez ocenę wskaźników dotyczących zjawisk społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych wyodrębniła część miasta, która zostanie poddana rewitalizacji.

Jest to centrum Kolna, gdzie znajdują się liczne punkty realizacji usług społecznych: kulturalnych, integracyjnych czy sportowo-rekreacyjnych. W dokumencie czytamy też, że obszar ten jest istotny dla miasta, gdyż obejmuje dziedzictwo kulturowe, tereny rekreacyjne i przestrzenie miejskie z potencjałem.

Teren rewitalizacji nie może obejmować więcej niż 20% powierzchni miasta. Liczba mieszkańców zamieszkujących wyznaczony obszar nie może przekraczać 30% liczby mieszkańców miasta.

Kolejną uchwałą określono zasady wyznaczania składu i działania Komitetu Rewitalizacji. Komitet będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą, jako forum współpracy i dialogu interesariuszy z władzami gminnymi. Uprawniony będzie on do zajmowania stanowiska w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji obszaru miasta Kolno.

Pozostałe przyjęte uchwały dotyczyły:

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Kolno. Środki finansowe na realizację zadań wynikających z Programu zabezpieczone są w budżecie miasta Kolno na 2024 r. Przeznaczone zostaną m.in. na: zapewnienie miejsc w schronisku dla zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, sterylizację i kastrację zwierząt w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich oraz zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt,

- zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno,

- ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP w Kolnie uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

Ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników OSP w Kolnie (za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia lub gotowości wyjazdu w celu zrealizowania zadań) ustalono w wysokości:

  • 18,00 zł – za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
  • 12,00 zł – za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu,
  • 18,00 zł - w zabezpieczaniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym,
  • Kwota przysługująca kandydatowi na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Kolnie, który ukończył 18 lat, a nie ukończył 65 lat, i który jest uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych wyniesie 5,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia,
  • Za uczestnictwo w zabezpieczeniu (przeciwpożarowe, medyczne, organizacyjne) imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych, uroczystości państwowych i miejskich organizowanych przez jednostki organizacyjne Miasta Kolno przyznaje się ekwiwalent 15,00 zł (za każdą rozpoczętą godzinę).
  • 18,00 zł za uczestnictwo w czynnościach gospodarczych i porządkowych mających na celu zabezpieczenie lub ochronę majątku miasta przed degradacją, zniszczeniem lub uszkodzeniem oraz we wszelkich sytuacjach kryzysowych nie mających charakteru działań ratowniczych lub akcji ratowniczych, po zadysponowaniu przez Burmistrza Miasta Kolno (za każdą rozpoczętą godzinę),
  • 18,00 zł za uczestnictwo w czynnościach gospodarczych i porządkowych mających na celu pomoc mieszkańcom Miasta Kolno w usuwaniu skutków zdarzeń nadzwyczajnych (np. pożaru, anomalii pogodowych), nie mających charakteru działań ratowniczych lub akcji ratowniczych, po zadysponowaniu przez Burmistrza Miasta Kolno (za każdą rozpoczętą godzinę).

W dniu sesji przyjęto też sprawozdania: z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2023 roku, z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2023 rok i z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2023 rok oraz informację z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2023 roku.

Rada miasta w 2023 roku obradowała w 8 sesjach. W analizowanym okresie zostało podjętych 69 uchwał:

 - 16 związanych z budżetem,

 - 15 z zakresu gospodarki nieruchomościami, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i polityki gospodarczej,

 - 8 związanych z oświatą,

 - 15 uchwał dotyczyło spraw różnych.

Przyjęte prawomocne uchwały zostały przekazane do realizacji według kompetencji kierownikom jednostek organizacyjnych miasta i naczelnikom wydziałów Urzędu Miasta.

W wolnych wnioskach i zapytaniach radni interesowali się m.in. czy jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Łabo Duże?

Burmistrz poinformował, że  w tej chwili trwają uzgodnienia dotyczące branży elektrycznej z PGE Białystok. Niezwłocznie po uzyskaniu uzgodnień z PGE zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na przebudowę ul. Łabno Duże. Planowany termin ogłoszenia przetargu to drugi kwartał 2024 r.

- Ulica Łabno Duże to jest spore zadanie inwestycyjne - kosztowo na sumę 8 mln 600 tys. zł., więc dla naszego budżetu, to dosyć istotna kwota mówi burmistrz. - Z obserwacji rynku wynika, że ceny robót się stabilizują a nawet spadają. Jeżeli się ten trend utrzyma, to okazać się może, i bardzo bym się z tego cieszył, że w tej kadencji również nie będziemy zaciągali kredytów, które na wszelki wypadek zaplanowaliśmy, bo nie zakładaliśmy istotnych obniżek w cenach usług firm czy w cenach wykonywanych robót drogowych.

Samorządowcy dociekali też czy realizowana będzie kolneńska obwodnica?

Andrzej Duda potwierdził, że ta obwodnica będzie wkrótce realizowana. Miasto przed budową drogi analizowało przystąpienie do programu obwodnic wojewódzkich i obwodnic łączonych w ciągu dróg krajowych. Zrezygnowano z przystępowania do projektu 100 obwodnic, które w pewien sposób wykluczają miejscowości z komunikacji centralnej, co byłoby niekorzystne dla Kolna. Planowane otwarcie ofert na budowę obwodnicy wojewódzkiej miało odbyć się pierwotnie 23 lutego. Jednak Podlaski Urząd Wojewódzki zmienił termin na 7 marca. Jeśli nie będzie kolejnego wydłużenia terminu składania ofert, otwarcie nastąpi wówczas 7 marca. Spośród ofert, które wpłyną do przetargu, Podlaski Zarząd Dróg wybierze wykonawcę na pierwszą, zarazem najdłuższą część inwestycji. Ta część obejmuje budowę obwodnicy drogi wojewódzkiej oraz część obwodnicy drogi krajowej.

- Z moich informacji wynika też, bo kontaktowałem się z dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddziału w Białymstoku, że w tej chwili ogłoszony już jest nowy przetarg na dokumentację techniczną tego 2,5 km brakującego odcinka. A więc myślę, że nasza obwodnica będzie realizowana – mówi Andrzej Duda.

Padło też pytanie do prezesów PUK, które dotyczyło sprawy odszkodowania za awarię pieca. Czy już został złożony wniosek do sądu o odszkodowanie i czy są już jakieś informacje dotyczące tej kwestii. - Spółka złożyła pozew przeciwko PZU i czeka na sprawę – poinformował wiceprezes Marcin Gromadzki. 

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl