Rada Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 2
2018-01-15 13:09 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W piątek 12 stycznia radni miejscy obradowali w ramach XXXII nadzwyczajnej sesji.

Na pierwszym w tym roku posiedzeniu zwołanym w trybie pilnym przyjęto dwie uchwały dotyczące włączenia do kategorii dróg gminnych ulicy Przemysłowej i ustalenie jej przebiegu. Przyjęcie uchwał było niezbędne do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Ulica Przemysłowa będzie nową drogą w mieście położoną na rozbudowywanych terenach inwestycyjnych. Połączy istniejące już drogi: Składową i Fabryczną. Kolno w 2017 roku aplikowało o środki z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2016-2020. Samorząd miasta, wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu potencjalnych inwestorów, zdecydował się poszerzyć istniejący Park Przemysłowy o kolejnych 12 ha. Na istniejących już terenach wszystkie działki zostały  dawno wykupione. Działają tam nowe firmy, a wkrótce kolejne również zaczną funkcjonować, wśród nich duży zakład „Domczar” produkujący moduły do łazienek na rynek światowy. Nowy wniosek pn. „Przygotowanie terenów pod inwestycje z zakresu produkcji i nowoczesnych usług w Kolnie – Etap II” uzyskał właśnie dofinansowanie. Termin podpisania umowy przewidywany na przełomie stycznia i lutego zobligował do zwołania sesji nadzwyczajnej, na której przyjęto wymagane uchwały. Termin realizacji całej inwestycji obejmuje 2018 i 2019 rok.

W dniu sesji przyjęto też uchwały:

 - w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie Miasta Kolno oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.

 - w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno.

 - w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów oraz rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej.

 - w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2018 rok.

Przyjęto też sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2017 r.

Tekst i zdjęcia Andrzej Konopka

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl