Odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 22
2023-05-22 14:01 | Opublikował: Tomasz Sobieski
19 maja 2023 r. (piątek) odbyła się XXXVIII zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu zaakceptowaniem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza Kolna z prac między sesjami.

Na początku obrad przyjęto Regulamin udzielania stypendiów i nagród dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kolno. Będą one udzielane za wyniki w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne według ustalonych kryteriów. Gratyfikacja uczniów ma na celu nagrodzenie wysiłku, systematyczności oraz chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie, jak również zmotywowanie do dalszej nauki. Ma też dawać innym zachętę do uzyskiwania dobrych wyników w nauce, sporcie i sztuce. Stypendia i nagrody poprzez finansowe wsparcie, umożliwią uczniom korzystanie z pozaszkolnych form edukacji, zakup książek i innych pomocy naukowych, które są niezbędne do poszerzania wiedzy, rozwijania uzdolnień i zainteresowań. Prawo zgłaszania uczniów do wyróżnień finansowych przysługuje dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kolno, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej. Stypendium, za dany rok szkolny przyznawane jest w wysokości od 2 000 zł do 5 000 zł. Nagroda przyznawana jest w formie rzeczowej w wysokości od 500 zł do 1 500 zł.

Przyjęto też uchwały:

 - w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała ma na celu doprecyzowanie lokalnych zapisów do znowelizowanych przez rząd przepisów, poprzez określenie górnych stawek za usługi w zakresie opróżniania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kolno.

 - w sprawie wskazania kandydata na członka Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie.

W związku z upływem czteroletniej kadencji Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kolnie, Starosta Kolneński wystąpił z pismem o wskazanie kandydata na członka ww. rady. W skład nowej Rady Rynku Pracy wejdą przedstawiciele terenowych struktur każdej reprezentacji organizacji związkowej i organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Rada Miasta Kolno jako kandydata wskazała Burmistrza Miasta Kolno Andrzeja Dudę.

Piątkowe posiedzenie zdominowały uchwały dotyczące pomocy społecznej, które będą realizowane przez Samorząd Miasta Kolno w 2023 r. Dotyczą one:

 - przystąpienia Miasta Kolno do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie poprawy jakości życia osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie pomocy adekwatnej do potrzeb beneficjentów. To też aktywizacja osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych. Samorząd Kolna w ramach Programu na swoim terenie realizuje to świadczenie już po raz drugi. Pomoc w postaci usług asystencji osobistej w Mieście Kolno to forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ograniczenie skutków niepełnosprawności przy wykonywaniu codziennych czynności oraz przeciwdziałaniu dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez pomoc w podejmowaniu aktywności społecznej. Usługi polegają w szczególności na pomocy w wykonywaniu przez uczestnika programu czynności dnia codziennego: wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem programu w wybrane miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej. Z usług mogą skorzystać dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Program będzie finansowany w 100 % z Funduszu Solidarnościowego.

 - przystąpienia Miasta Kolno do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie w Mieście Kolno realizowana w formie świadczenia usług w ramach pobytu dziennego; tj. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Usługi tego typu adresowane są do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną, którzy sprawują całodobową opiekę nad nią. Program będzie finansowany w 100 % z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023. Program jest elementem polityki społecznej miasta Kolno w zakresie: poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach, poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowania właściwych nawyków żywieniowych.

Program wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 stwarza możliwość udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.

Uchwałą Rady Ministrów zwiększono kryterium dochodowe ze 150 % do 200 % uprawniające do bezpłatnych posiłków.

W 2022 r., wsparciem w zakresie dożywiania objęto 145 osób, w tym 29 osób dorosłych w formie jednego gorącego posiłku dziennie, 6 dzieci w formie pełnych obiadów w szkołach oraz 110 osób w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Łącznie na ten cel w ubiegłym roku wydano 110 024,00 zł, z czego 88 tys. stanowiła dotacja, a ponad 22 tys. środki własne.

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie.

 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznawania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

 - w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pomoc w formie posiłków udzielanych w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019 – 2023.

Na zakończenie oceniono też zasoby pomocy społecznej za 2022 rok.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdania z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie za rok 2022, sprawozdanie z działalności Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu za 2022 rok oraz sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za I kwartał 2023 rok.

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl