Odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 60
2023-02-13 15:10 | Opublikował: Tomasz Sobieski
10 lutego 2022 r. (piątek) odbyła się XXXVI zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od zmiany porządku obrad przez przewodniczącego rady, który chciał w ten sposób, już na samym początku sesji, dać możliwość wysłuchania przybyłych mieszkańców Kolna, w większości lokatorów spółdzielni mieszkaniowej. Ci pojawili się, w ponad 50-osobowej grupie, by wyrazić swoje niezadowolenie dotyczące ostatnich podwyżek ciepła, które przełożyły się na wzrost czynszu za mieszkania.

Radni, po zapoznaniu się z porządkiem obrad, przyjęciu protokołu z XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno oraz wysłuchaniu sprawozdania burmistrza miasta z prac między sesjami oddano głos przybyłym mieszkańcom. Monitowali oni problemy podając liczne przykłady dotyczące ich samych czy sąsiadów. Mieli, przede wszystkim, pretensje do ostatnich podwyżek ciepła. Dopytywali też dlaczego do tej pory nie przeprowadzono modernizacji miejskiej ciepłowni, by szukać rozwiązań zmniejszających koszty funkcjonowania zakładu. Andrzej Duda szczegółowo wytłumaczył zebranym, dlaczego nie doszło do tej inwestycji i jakie są plany władz z nią związane. Odniósł się również do wprowadzonych podwyżek. Podkreślił, że są one efektem wzrostu cen opału na rynkach. Zapowiedział również obniżenie opłat za ciepło po podpisaniu przez Prezydenta RP ustawy przyjętej w tym temacie przez sejm.

Podczas sesji podjęto  uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2023 rok,

- w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek prawa handlowego,

- w sprawie wyrażenia zgody na wynajem oraz dzierżawę nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawców na okres do 3 lat,

- w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości. Nieodpłatne zbycie mienia dotyczy działek usytułowanych przy ulicy ks. J L Grajewskiego. Grunty zostaną przeznaczone do wykorzystania na cel publiczny związany z budową lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Inwestycję przeprowadzi powiat kolneński, który na to przedsięwzięcie pozyskał środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

- w sprawie realizacji zadania publicznego w drodze współdziałania z Gminą Kolno. Miasto Kolno planuje wykonanie budowy drogi gminnej ulicy Żurawiej o nawierzchni asfaltowej. W tym celu opracowano dokumentację techniczną budowy całej ulicy, włącznie z odcinkiem drogi, której właścicielem jest gmina Kolno. Zawarcie porozumienia międzygminnego jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem  pod względem finansowym, jak i proceduralnym, gdyż nie wiąże się z wykupem gruntu i wypłatą odszkodowania za przejęte mienie. Gmina Kolno zobowiązuje się do kontynuacji budowy ulic Żurawiej na dalszym odcinku, będzie inwestorem oraz ponosić będzie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i realizacją zadania również na gruncie stanowiącym własność miasta Kolno.

- w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Przyjęta uchwała dostosowuje jedynie zapisy do obowiązujących przepisów. Stawki za odbiór nieczystości ponoszone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pozostają bez zmian.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kolno. Burmistrz Andrzej Duda tłumaczy, że skarga ta dotyczy planów zagospodarowania przestrzennego. - Firma zaskarżyła, iż nie mamy cyfryzacji tych planów, co jest nie prawdą. To ucyfrowienie było wykonane dużo wcześniej niż ustawa obligowała do tego. Także firma, która złożyła tę skargę nawet nie pofatygowała się o to, żeby sprawdzić czy mamy te plany ucyfrowione czy nie. One od dawna są zamieszczone na stronie Urzędu Miasta i można je w każdej chwili w formie cyfrowej przeglądać i pobierać.

- w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,

- w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kolno”. Jest on skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Przyjęte działania przyczynią się w szczególności do wzrostu motywacji uczniów i większej aktywności w podejmowaniu wyzwań związanych z uczestnictwem w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i turniejach oraz festiwalach i konkursach artystycznych. Realizacja programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów będzie odbywać się w oparciu o środki finansowe zabezpieczone corocznie w budżecie miasta Kolno. Wsparcie finansowe przekazywane będzie w formie nagród i stypendiów Burmistrza Miasta Kolno.

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2023 rok,

- w sprawie przyjęcia od Powiatu Kolneńskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej,

- w sprawie zmiany Statutu Miasta Kolno,

- w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kolno na 2023 rok,

- w sprawie petycji dotyczącej uroczystego uczczenia 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji Marcowej z 1921/22 roku oraz inauguracji prezydentury drugiego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - prof. Stanisława Wojciechowskiego. Apel wpłynął do Rady Miasta Kolno od organizacji Think Tank-Genesis Poloniae im. Pokolenia JPII i Pełzającej Rewolucji Poznań 56 – Solidarności 1980/89. Zachęca on do uczczenia, w wybranej przez organ władzy publicznej formie, pierwszej Republikańskiej Ustawy Zasadniczej tzw. Konstytucji Marcowej. Prośba została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przyjęto też sprawozdania i informacje:

- z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno w 2022 roku,

- z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za IV kwartał 2022 rok,

- z działalności stałych Komisji Rady Miasta Kolno za 2022 rok,

- z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Kolno w 2022 roku.

W obradach wzięli udział: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, radni, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu, mieszkańcy Kolna oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka/UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl