Rada Kolna uchwaliła budżet na 2023 r.

zdjęcia artykułu 49
2022-12-19 14:17 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Na ostatniej w tym roku, XXXV zwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto budżet Kolna na 2023 rok. Plan finansowy po stronie dochodów zakłada kwotę 58 273 232,00 zł. Wydatki przewidziano na sumę 62 073 232,00 zł. W budżecie ujęto zadania związane z realizacją zadań bieżących, inwestycyjnych i zleconych.

Posiedzenie w dniu 16 grudnia rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od zapoznania z porząd­kiem obrad; następnie przyjęto protokół z XXXIV zwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno oraz wysłuchano sprawozdania bur­mistrza miasta z prac między sesjami.

Przed głosowaniem nad finansami miasta na 2023 rok Burmistrz Kolna Andrzej Duda omówił projekt budżetu. - Budżet ten, jak Państwo zapewne wiecie, nie należy do łatwych. Chcieliśmy, żeby te założenia były jak najbardziej precyzyjne i najbardziej konkretne jak się da. Oczywiście sytuacja, która jest w Polsce i nie tylko w naszym kraju, jest dynamiczna. Mamy nadzieję, że koncepcje, które przyjęliśmy ziszczą się. Nie zakładaliśmy ani bardzo optymistycznych wariantów, ani bardzo pesymistycznych. Staraliśmy się to wszystko wypośrodkować. Nie jest łatwo jednak w takim okresie konstruować finanse i przewidywać sytuację z poziomu lokalnego samorządu. W ogóle z poziomu samorządów dzisiaj w Europie i w Polsce – mówił burmistrz.

- Szanowni Państwo, realizujemy te zadania, które rozpoczęliśmy. Będziemy też uruchamiać wiele nowych przedsięwzięć, szczególnie jeżeli chodzi o budowę ulic. Państwo już dziś dokładnie wiecie, jakie to będą drogi. Oczywiście będziemy aplikowali o środki zewnętrzne, chociażby z Polskiego Ładu. Będziemy też analizowali na komisjach i na bieżąco informowali o co można i gdzie można starać się o dodatkowe fundusze – dodał Andrzej Duda.

Budżet miasta opracowano w oparciu o informację Ministerstwa Finansów o należnych miastu subwencjach i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych oraz informacji z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego o planowanych dotacjach na zadania zlecone i własne. W projekcie budżetu uwzględniono środki pieniężne należne miastu z tytułu wcześniej zawartych umów w zakresie realizowanych inwestycji. Planowane dochody na rok 2023 skalkulowano też w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku 2022, które kształtują się na poziomie 67 113 244,61 zł z uwzględnieniem zmniejszenia dotacji w zakresie realizacji zadań zleconych i własnych, pomocy obywatelom Ukrainy, dotacji na budowy dróg w mieście Kolno, refundacji wydatków poniesionych w roku 2021, dotacji ze środków unijnych na realizację projektów, dotacji na doposażenie OSP, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, dotacji w zakresie ochrony klimatu i usuwania azbestu.

- Budżet na następny rok zamknie się, a przynajmniej tak planujemy, po stronie dochodów w wysokości 58 273 232 zł. Jeżeli chodzi o dochody bieżące to w następnym roku jest to kwota 40 268 007 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetu to suma 62 073 232 zł. Wydatki bieżące to kwota 39 605 065 zł, czyli mamy dosyć dobry wskaźnik. To dlatego właśnie musieliśmy niestety, mówię to z taką ogromną nutą żalu, podnieść podatki. Zrównoważone finanse pozwalają nam na inwestycje w następnym roku i na to, żeby Regionalna Izba Obrachunkowa nam pozytywnie opinię tego budżetu wydała – tłumaczył burmistrz.

Zakładany deficyt w budżecie wynosi 3 800 000 zł i zostanie pokryty nadwyżką finansów z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami. Mimo przeprowadzonych licznych inwestycji w mieście oraz planowanych przyszłych zadań zadłużenie Kolna będzie znacznie niższe niż w latach poprzednich. Na koniec 2023 roku będzie kształtowało się ono na poziomie około 12%, czyli na kwotę 7 milionów złotych.

- Spłacamy dość intensywnie kredyt. Oczywiście w roku 2023 nie planujemy zaciągania  nowego. Będziemy musieli jednak, tak jak zwykle, dosyć mocno przestrzegać dyscypliny budżetowej – zaznaczał Andrzej Duda.

Po odczytaniu opinii poszczególnych stałych Komisji Rady Miasta Kolno, w tym opinii Komisji Budżetu i Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie planu finansowego na przyszły rok przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem budżetu opowiedziało się 13 samorządowców, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Zaplanowane zadania inwestycyjne w 2023 r. to, m.in.:

Dokumentacje projektowe budowy ulic w Kolnie - 100 000,00 zł,

Budowa ulicy Jesionowej - 44 000,00 zł,
Budowa ulicy Kasztanowej - 43 000,00 zł,
Budowa ulicy Lipowej - 30 000,00 zł,
Budowa ulicy Łąkowej - 53 000,00 zł,

Poprawa efektywności energetycznej - 378 667,00 zł,

Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie miasta - 3 500 000,00 zł.

W dniu sesji przyjęto też uchwały:

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta na lata 2022-2030,

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kolno na lata 2023-2030,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Kolno na lata 2022-2025,

- w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Kolno na 2023 rok,

- uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. W wyniku dokonywanej co roku kalkulacji kosztów w zakresie realizacji ww. zadania uchwalono zmianę kosztu 1 godziny usługi opiekuńczej z 16,00 zł na 18,00 zł oraz zmianę kosztu 1 godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej również z 16,00 zł na 18,00 zł. Będzie to o wiele niższa opłata od przyjętej na 2023 r. rozporządzeniem Rady Ministrów kwoty; tj. od 1 stycznia 2023 r. - 22,80 zł brutto, zaś od 1 lipca 2023 r. - 23,50 zł brutto. Podwyższenie ceny usług jest konsekwencją wzrostu kosztów po stronie pracodawców przede wszystkim wzrostu najniższego wynagrodzenia pracowników.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolnie za 2021 rok i wysłuchano informacji Burmistrza Miasta z realizacji uchwały Nr XVI/159/05 Rady Miasta Kolno w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu.

Całkowita wartość ze sprzedaży mienia komunalnego w 2022 roku wyniosła 1 391 620 zł. Sprzedano 3 lokale i nieruchomości niezabudowane. Wartość nabytego mienia wyniosła 1 624 370 zł. Zostało zawarte 77 umów najmu. Zawarto 2 umowy na dzierżawę gruntów rolnych. Dochód z tytułu zawartych umów najmu i dzierżawy w 2022 roku wyniósł 91 204,84 zł.

W obradach wzięli udział: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, radni, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka / UM Kolno

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl