Odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 48
2022-11-28 23:12 | Opublikował: Tomasz Sobieski
25 listopada 2022 r. (piątek) odbyła się XXXIV zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno. Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu od zapoznania z porządkiem obrad; następnie przyjęto protokół z XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kolno oraz wysłuchano sprawozdania burmistrza miasta z prac między sesjami.

W dniu sesji przyjęto uchwały:

 - w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. W przedkładanym Radzie Miasta projekcie uchwały zaproponowano podwyższenie tych stawek o około 10%. Nie są to kwoty maksymalne, obwieszczone przez Ministra Finansów, o czym mówił w czasie sesji burmistrz Kolna.

 - Szanowni Państwo, podnoszenie podatków nigdy nie jest sprawą przyjemną i nie chciałbym tego naprawdę robić. Czas jest trudny na pewno dla przedsiębiorców, ale dla nas też jest on bardzo trudny. Inflacja sięga rzędu około 17-18%. Jak będzie przebiegała ta inflacja w następnych latach, to trudno jest wyrokować, bo sytuacja ogólnie jest bardzo skomplikowana. Ona przekłada się bezpośrednio na wszystkie kraje w Europie i na świecie. Jest bardzo poważny kryzys energetyczny, który szczególnie nas dotyka. Jak państwo widzicie nie proponowałem podwyżek o wskaźnik inflacyjny. Jeżeli inflacja wynosiła na przykład 4%, to my podnosiliśmy około 3% te podatki. Jeżeli inflacja wynosiła 2%, to były lata, że nie podnosiliśmy w ogóle tych podatków. Samorząd musi mieć budżet zrównoważony, jeżeli chodzi o wydatki bieżące i dochody bieżące. My założyliśmy, przy tych oszczędnościach, które poczyniliśmy wyhamowanie troszeczkę w następnym roku procesu inwestycyjnego. Mamy zaplanowanych inwestycji na około 20 mln, więc to jest i tak bardzo dużo, w dobie kryzysu. Staramy się posiłkować maksymalnie dotacjami zewnętrznymi, czyli ten wkład własny, nasz udział jest bardzo niewielki, bo jest w przedziale od 5 do 10% - zaznaczał Andrzej Duda.

- Wiem, że to jest dla wszystkich bolesne, ale nie możemy pozostawać jakby z niezrównoważonymi finansami, bo Regionalna Izba Obrachunkowa nie uchwali nam tego budżetu. Natomiast, tak jak mówię, podwyżka ta jest o 10%, natomiast inflacja jest rzędu w tym roku 17-18%, więc tak naprawdę w stosunku do inflacji, to podnosimy trochę ponad 50%. Jest to niełatwa sprawa również dla nas i też zastanawialiśmy się bardzo mocno z panią skarbnik czy wystarczy nam te 10% czy należy podnieść 12 lub14? Ryzykujemy, podnosimy tylko 10%. Mamy nadzieję, że będziemy tak prowadzić budżet, żeby w następnym roku nam się spiął i byśmy nie musieli zaciągać kredytów, bo, jak państwo wiecie, kredyty są w tej chwili bardzo mocno oprocentowane.

Samorząd stara się wprowadzać oszczędności w codziennym funkcjonowaniu. - Czujecie państwo temperaturę dzisiaj w tej sali. Ona nie jest już taka jaka była, jest obniżona o przynajmniej 3 stopnie. Są to naprawdę wymierne efekty ekonomiczne wbrew pozorom. Oszczędzamy na oświetleniu ulicznym, oszczędzamy na wydatkach na promocję. Niestety miasto żyje z podatków - żyje z podatków od CIT-u, od PIT-ów i żyje z podatków od nieruchomości i to są nasze dochody. My nie możemy prowadzić jako miasto działalności gospodarczej i nie możemy prowadzić firm. Nieuchwalenie tego podatku spowoduje, że będziemy mieli duże trudności. Praktycznie nie da się spiąć budżetu. No niestety nie mamy innego wyjścia – dodał na zakończenie burmistrz.

Rada Miasta, w drodze uchwały, określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, m. in.:

od budynków lub ich części: a) mieszkalnych – 0,88 zł od 1m² powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 25,10 zł od 1m² powierzchni użytkowej,

od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1m2 powierzchni.

Nowe stawki podatków będą obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

- w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Kolno. Nauczyciele, którzy będą pełnili funkcję mentora są uprawnieni do dodatku funkcyjnego. Za jednego nauczyciela początkującego odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela otrzymają 100 zł miesięcznie począwszy od początku roku szkolnego 2022/2023. Uchwała obowiązuje z mocą od dnia1 września 2022 r.

Projekt uchwały, zgodnie z art. 30 ust. 6a Karty Nauczyciela, został uzgodniony z Zarządem Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kolnie w dniu 03.11.2022 r. Uchwała jest dostosowaniem do obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych.

 - w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolu publicznym oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Kolno. Mając na uwadze rosnące koszty utrzymania i prowadzenia placówek oświatowych przyjęto nową, zwaloryzowaną kwotę opłaty. Maksymalną wysokość kwoty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie z dotychczasowej opłaty w wysokości 1 zł podwyższono na 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych.

- w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na potrzeby obliczania wysokości zwrotu rodzicom kosztów jednorazowego przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych,

 - w sprawie przyjęcia Programu współpracy miasta Kolno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok,

 - w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych,

 - w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno. Zmiana Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno jest konieczna, z uwagi na fakt utraty statusu odpadów komunalnych przez odpady budowlane i rozbiórkowe. Przeredagowano Regulamin poprzez zmianę nazewnictwa „odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne” na „odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych”. Ten rodzaj odpadów pochodzących z gospodarstw domowych należy dostarczać, jak do tej pory, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ilości do 300 kg rocznie na jedną nieruchomość zamieszkałą. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kolno dostosowano też do wymogów znowelizowanej ustawy dotyczącej określenia częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

Ustalono następującą częstotliwość:

  1. a) opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) należy dokonywać nie rzadziej niż raz na pół roku,
  1. b) opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków należy dokonywać nie rzadziej niż raz na rok.

Dodatkowo w Regulaminie uwzględniono sposób zbierania odpadów komunalnych takich, jak zużyte strzykawki i igły (przez osoby przyjmujące w domach leki w formie iniekcji). Należy zabezpieczyć  je poprzez włożenie do pojemników jednorazowego użycia (sztywnych, odpornych na działanie wilgoci, mechanicznie odpornych na przekłucie lub przecięcie), co było zaleceniem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie. Odpady te należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Uchwała wchodzi w życie z dn. 1.01.2023 r.

 - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

 - w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Przyjęto nową, wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości. Do tej pory wynosiła ona 11 zł. Na wzrost kosztów związanych z odbiorem, transportem oraz zagospodarowaniem odpadów komunalnych ma wpływ wiele czynników niezależnych od gminy, jak znaczny wzrost kosztów paliwa, wzrost cen za energię elektryczną oraz koszty pracownicze (w 2023 r. dwa razy w ciągu roku planowany jest wzrost płacy minimalnej - płaca minimalna w 2022 wynosi 3010 zł brutto, natomiast w 2023 r. będzie wynosić 3490 zł, a następnie 3600 zł brutto). Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r.

 - w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W drodze uchwały podjęto decyzję o pokryciu części kosztów obsługi gospodarki śmieciowej z dochodów własnych, w przypadku gdy środki pozyskane z opłat są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania. Z uwagi na fakt wzrostu masy odbioru odpadów komunalnych na przestrzeni ostatnich lat, dochody te są niestabilne i mimo podwyższania opłat z śmieci wciąż niewystarczające na zrównoważenie systemu.

 - w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Strategia Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030 jest planem osiągnięcia długofalowych zamierzeń, implikując przejście ze stanu istniejącego do pożądanego, wyrażonego w wizji rozwoju. Strategia miejska wyznacza trzy główne cele strategiczne: atrakcyjna przestrzeń, dostępna oraz spójna terytorialnie, zrównoważony rozwój gospodarki oparty na zasobach środowiska przyrodniczego oraz aktywni mieszkańcy korzystający z kompleksowej oferty społecznej. Cele strategiczne Miasta odwzorowują obszary rozwojowe w sferze przestrzennej, gospodarczej i społecznej, które są zależne od siebie i wzajemnie się przenikają. W ramach każdego z celów zaproponowano kierunki działań odnoszące się zarówno do projektów inwestycyjnych, jak i „miękkich” skierowanych do mieszkańców miasta w perspektywie do roku 2030. Dokument został opracowany na podstawie aktualnych dokumentów planistycznych, sprawozdań oraz danych statystycznych.

- w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kolnie. Udzielono Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem św. Anny w Kolnie dotacji w wysokości 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) w 2022 r. na wykonanie robót budowlanych polegających na malowaniu elewacji świątyni i dzwonnicy – będących zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków.

Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za III kwartał 2022 r. i wysłuchano informacji o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2021 rok.

W obradach wzięli udział: Burmistrz Kolna Andrzej Duda, radni, kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl