XXX Sesja Rady Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 20
2022-09-05 10:02 | Opublikował: Tomasz Sobieski
2 września 2022 r. (piątek) odbyła się XXX zwyczajna sesja Rady Miasta Kolno.

Posiedzenie rozpoczęto o godzinie 12:00 w sali widowiskowej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu przyjęciem protokołu z poprzedniego spotkania i wysłuchaniem sprawozdania burmistrza z prac między sesjami.

Na początku sesji przegłosowano dwie autopoprawki do porządku obrad. Pierwsza dotyczyła podjęcia uchwały w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych w mieście Kolno. W tym przypadku głosowanie  przeniesiono na następną sesję. Prosił o jej zdjęcie z porządku obrad Burmistrz Andrzej Duda.

- Byliśmy na konsultacjach w Podlaskim Zarządzie Dróg Wojewódzkim i musimy jeszcze poczekać z uchwaleniem tych nowych dróg, jako publiczne. Ponieważ w czwartek zostało przerwane to posiedzenie i w kolejny czwartek (8.09) będziemy kontynuowali je wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i z zarządem. Wtedy zrobilibyśmy jedną uchwałę dotyczącą zarówno odcinka tej drogi, obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej, jak i w ciągu drogi krajowej. Wówczas już zapadną decyzje, które ewentualnie drogi będą włączone do obydwu tych odcinków – tłumaczył burmistrz.

W drugim przypadku chodziło o uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. Uchwała z 2017 r. odnośnie zasad prowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Kolno mówi, iż należy co najmniej 7 dni przed ich rozpoczęciem zamieścić ogłoszenie i podać je do publicznej wiadomości. Chodzi więc o przesunięcie terminu rozpoczęcia konsultacji od 15 września i zakończenie ich do 5 października 2022 r. 

W dniu sesji przyjęto uchwały:

- w sprawie zmian w budżecie miasta Kolno na 2022 rok,

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez miasto Kolno,

-  w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Kolno na rok szkolny 2022/2023,

- w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w trybie bezprzetargowym na okres dłuższy niż 3 lata,

- w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Miasta Kolno do roku 2030. (została uchwalona autopoprawka do uchwały – konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 15 września do 5 października).

Podczas sesji przyjęto również sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Kolnie za II kwartał 2022 r.

W wolnych wnioskach burmistrz odpowiedział radnym na pytanie dotyczące awarii pieca w miejskiej ciepłowni. Radnych interesowało kto zapłaci za jego modernizację i naprawę?

Burmistrz poinformował, że za awarię pieca zapłaci ubezpieczyciel. - Awaria ta była spowodowana nieprawidłowym dostarczeniem prądu przez PGE. Uszkodzenie było praktycznie nie do lokalizacji, bo było o średnim napięciu, nie było zaniku fazy. To napięcie było tylko obniżone procentowo. Nie mamy niestety systemu automatycznego wykrywania zmian napięcia czy zaniku napięcia. Ubezpieczyciel doskonale o tym wiedział. Ubezpieczył nam. W związku z tym to ubezpieczyciel zapłaci za remont pieca.

W wolnych wnioskach padło też pytanie dotyczące braku tabliczki nad rzeką Łabna z jej nazwą.

Burmistrz przypomniał, że jest to pas Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Zwracaliśmy się też do GDDKiA o tabliczkę pod „Dębem Wolności”, który jest też na ich pasie. Prosiliśmy o to, żeby dąb był oznakowany opisem - jak, kiedy on był i że jest to drzewo dla nas mieszkańców historyczne. W tym przypadku również nie zostało to jeszcze wykonane. Burmistrz zapewnił, że przypomni o tym dyrekcji, na spotkaniu, które ma się odbyć w następnym tygodniu w czwartek (8.09.).       

W sesji oprócz radnych miejskich i Burmistrza Miasta Kolno uczestniczyło kierownictwo Urzędu Miasta, dyrektorzy i prezesi jednostek podległych miastu oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opracowanie i zdjęcia: Andrzej Konopka

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl