Koniec modernizacji oczyszczalni ścieków w Kolnie

zdjęcia artykułu 5
2022-07-04 20:05 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Dobiega już końca proces modernizacji i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kolnie. Nasze miasto skorzystało z dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

W dniu 16 maja 2018 roku Prezes PUK w Kolnie Sp. z o.o. Marek Łuba, w obecności Burmistrza Miasta Kolna Andrzeja Dudy, podpisał umowę z NFOŚiGW na dofinansowanie projektu ,,Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Kolno". Głównym wykonawcą przedsięwzięcia było Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS S.A. z Suwałk.

Inwestycją objęte zostały główne urządzenia mechaniczne pracujące na tym obiekcie. W istniejącym budynku mechanicznego podczyszczania ścieków wymieniono zblokowane urządzenie do mechanicznego podczyszczania o wydajności Q = 60 l/s wyposażone w płuczkę piasku oraz zintegrowany by-pass. Zainstalowano także kratę wstępną wyposażoną w praskę do skratek. W budynku zamontowano również nową instalację stacji zlewczej ścieków dowożonych o wydajności Q=100 m3/h. Urządzenie identyfikuje przewoźników, dostawców ścieków, a także mierzy i kontroluje parametry (pH, temperaturę, przewodność) oraz ilość dostarczonych ścieków, zabezpieczając w ten sposób przed przekroczeniem obowiązujących wartości.

Na reaktorach biologicznych istniejące pompy osadu recyrkulowanego zostały wymienione na nowe, o niższym zużyciu energii oraz zastosowano falowniki do sterowania ich pracą. Zamontowane zostały również nowe mieszadła. W celu poprawienia biologicznego procesu usuwania fosforu, wydzielone zostały komory defosfatacji. Układ rurociągów doprowadzających powietrze został przebudowany z wyeliminowaniem istniejących syfonów oraz montażem zaworów odwadniających. Na przewodach doprowadzających powietrze do sekcji nowych dyfuzorów zastosowano prezostaty z zasuwami regulacyjnymi. Zastosowano podział układu na sekcje umożliwiające ich wyłączanie, okresowe przedmuchanie oraz pracę reaktorów ze zmienną objętością strefy nitryfikacji/denitryfikacji.  Sterowanie systemem napowietrzania zostało oparte na wskazaniach sond tlenowych oraz jonoselektywnych sond N-NH4 i N-NO3.

W modernizacji oczyszczalni wykorzystano nowe technologie, które służą usprawnieniu procesu oczyszczania ścieków. Jedną z nich jest instalacja grawimetrycznej selekcji osadu, czyli system inDENSE™ zwiększający zarówno przepustowość jak i jakość procesu oczyszczania ścieków. Technologia grawimetrycznej selekcji pozwala na zatrzymanie cięższej biomasy w reaktorze, podczas gdy lżejsza frakcja osadu jest usuwana z systemu jako osad nadmierny. Taka selekcja pozwala na zwiększenie szybkości opadania osadu czynnego oraz wzmocnienie biologicznego procesu usuwania fosforu. Lepsza opadalność osadu umożliwia pracę przy większym stężeniu osadu oraz zapobiega wymywaniu osadu z osadników wtórnych. Frakcja lekka osadu to głównie bakterie heterotroficzne oraz denitryfikanty. Zawrócone cięższe kłaczki i małe granulki to bakterie fosforowe, nitryfikanty.

W ramach przedsięwzięcia wybudowana została nowoczesna instalacja ATSO zapewniająca pełną stabilizację, higienizację komunalnych osadów ściekowych, czyniąc je biomasą, która może być wykorzystywana do celów przyrodniczych i rolniczych. Biologiczna stabilizacja osadu jest oparta na redukcji substancji organicznych zawartych w osadach ściekowych. W technologii ATSO zmniejszenie tych substancji przeprowadzane jest przez mikroorganizmy aerobowe. Przemiana energii aerobowej odbywa się egzotermicznie. Dlatego biologiczne utlenianie substancji organicznych wyzwala energię, głównie w postaci ciepła. Produktem końcowym są substancje proste jak H2O i CO2. Wydajne zatrzymanie ciepła, które wyzwala się podczas rozkładu daje w rezultacie wysokie temperatury robocze (>50oC), a to z kolei wysoki stopień rozkładu substancji organicznych, jak też eliminację czynników chorobotwórczych. Proces ten wymaga wstępnego zagęszczenia osadu do ponad 4,5 % suchej masy. Efektywne działanie procesu wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu (napowietrzanie) oraz utrzymania zawartości reaktora w jednorodnym stanie (mieszanie). Cały proces higienizacji osadu jest automatycznie sterowany lokalnym komputerem i kontrolowany ze sterowni oczyszczalni.

W rezultacie zastosowania procesu ATSO otrzymujemy osad:

- w pełni ustabilizowany nie podlegający wtórnemu zagniwaniu,

- w pełni shigienizowany nie zawierający zanieczyszczeń bakteriologicznych,

- nadający się do bezpośredniego zastosowania w rolnictwie lub do innych celów przyrodniczych.

Remontowi poddano również budynek mechanicznego odwadniania osadów, w którym zamontowano separator części stałych oraz zagęszczacz talerzowy służące do przygotowania osadów przed instalacją ATSO. W pomieszczeniu znajduje się także nowa prasa ślimakowo-talerzowa, na której odwadniane są osady po higienizacji.

Nowym obiektem na oczyszczalni jest również zbiornik wody technologicznej. Jego budowa miała na celu zmniejszenie zużycia wody wodociągowej. Do płukania krat, sit, płuczek piasku oraz niektórych urządzeń gospodarki osadowej obecnie wykorzystuje się filtrowane ścieki oczyszczone. Możliwe jest również zastosowanie wody technologicznej do prac porządkowych, w budynkach technicznych oraz do utrzymania zieleni.

Nadzór nad procesem oraz poprawnym działaniem wszystkich instalacji prowadzony jest w programie SCADA. Ciągły monitoring jest możliwy dzięki sygnałom przekazywanym do głównego komputera z aparatury kontrolno-pomiarowej zamontowanej w newralgicznych punktach układu technologicznego. Informacje te są poddawane odpowiedniej obróbce statycznej i przechowywane w postaci wykresów, tabelarycznych raportów dziennych, miesięcznych oraz rocznych, z których w każdej chwili może skorzystać operator systemu.

Inwestycją objęta również została budowa instalacji fotowoltaicznej, a także wdrożenie inteligentnego systemu GIS monitorującego instalację sieci wodociągowej. Wykonano też nowy system telewizji CCTV wraz z monitoringiem najbardziej newralgicznych obiektów oczyszczalni.

W ramach modernizacji wykonano wymianę pokryć dachowych na budynkach: administracyjnym, mechanicznego podczyszczania ścieków, dmuchaw i mechanicznego odwadniania osadów. Doposażono również laboratorium, w którym prowadzone są badania ścieków, osadów oraz pełna analiza procesu oczyszczania ścieków.

Efektem modernizacji jest nowoczesna oczyszczalnia, w której parametry ścieków oczyszczonych dostosowane są do wymogów narzuconych zarówno przepisami krajowymi, jak i dyrektywami unijnymi. W pełni zautomatyzowana służyć będzie mieszkańcom oraz lokalnym przedsiębiorcom przez kolejne lata.

 Opracował: Renata Popielarz - technolog oczyszczalni ścieków w Kolnie

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl