Przebudowa i rozbudowa drogi nr 104343B (ul. Wincentego Witosa) łączącej drogę krajową nr 63 z drogą wojewódzką nr 647”

zdjęcia artykułu 3
2012-06-26 09:40 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
współfinansowane w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój

Termin realizacji: 06.05.2014-26.09.2014r.

Wartość inwestycji:  898 903,75zł

Wartość dofinansowania: 440 484,87 zł

 

        Realizacja inwestycji wpłynie przede wszystkim na podniesienie  parametrów technicznych zapewniając zwiększenie i poprawę ciągłości komunikacyjnej, zwiększenie komfortu przemieszczania się mieszkańców ulicy oraz innych użytkowników, dostosowanie parametrów użytkowych drogi do wielkości ruchu pojazdów. W wyniku realizacji inwestycji nastąpi fizyczne oddzielenie ruchu pieszych od ruchu pojazdów, dzięki czemu zostanie zminimalizowane zagrożenie bezpieczeństwa. Nastąpi też poprawa standardu widoczności poprzez poprawę jakości oznakowania poziomego i pionowego. W zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego wskazane i oznakowane zostaną przejścia dla pieszych. Dodatkowo planowane jest zastosowanie znaków nakazu, zakazu, ostrzegawczych i informacyjnych dotyczących jezdni. Wszystkie znaki będą spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181  z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zmianami). Obecnie na ulicy objętej projektem kwestia chodników i przejść dla pieszych jest nieunormowana (drogi  gruntowe utwardzone). Określenie pasa jezdni chodników i miejsc na przejścia będzie miało zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Przy przedmiotowej ulicy znajduje  się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno- Ściekowej w Kolnie Spółka z .o.o obsługujące i konserwujące  sieci wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze w mieście. Ich szybki dojazd niezbędny jest w przypadku powstania awarii, szczególnie w sezonie zimowym, co stanowi bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców oraz podróżujących po nich.      

Budowa drogi nr 104343B (ul. Witosa) łączącej  drogę krajową Nr 63 z drogą wojewódzką Nr 647  pozwoli na znaczne odciążenie ruchu centrum miasta - na głównym skrzyżowaniu miasta ulic Wojska Polskiego (drogi krajowej) ulicy Sienkiewicza  ( drogi wojewódzkiej) i ulicy Sobieskiego ( drogi powiatowej). Dzięki temu poprawie ulegnie kwestia bezpieczeństwa komunikacyjnego. Wzmożony ruch na drodze krajowej jest powodem licznych wypadków i kolizji na samej drodze jak i na dojazdach do niej. Możliwość korzystania z budowanej drogi gminnej wpłynie na zmniejszenie natężenia ruchu w centrum miasta, co ogólnie poprawi kwestię bezpieczeństwa komunikacyjnego. Nastąpi wzrost bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Kolneńskiego poprzez lepszy dojazd pojazdów służby zdrowia, policji i straży pożarnej.

         Realizacja inwestycji przyczyni się do likwidacji barier infrastrukturalnych, wpłynie korzystanie na krajobraz i estetykę okolicy ( zadbane zieleńce, równe chodniki, uporządkowane wjazdy na poszczególne posesje) i w efekcie końcowym wpłynie na poprawę standardów życia mieszkańców przedmiotowej ulicy w związku z polepszeniem warunków komunikacyjnych

W wyniku przeprowadzonych prac powstanie nowoczesny i dogodny ciąg drogowy łączący drogi kategorii  krajową  z wojewódzką).

 

Przebudowa ulicy spowoduje następujące długoterminowe korzyści:

- odciążenie ruchu na głównym skrzyżowaniu

- skrócenie czasu przejazdu przez miasto drogą krajową i wojewódzką

- podniesienie parametrów technicznych nawierzchni zwiększając dostępność komunikacyjną do terenów przyległych

- integrację układu ulic gminnych z droga krajowa i wojewódzką

- ułatwienie dostępu do obiektów handlowo - usługowych, firm, administracji samorządowej

- zwiększenie komfortu przemieszczania się ludności

- wzrost atrakcyjności gospodarczej

- poprawa bezpieczeństwa i podniesienie standardu użytkowania drogi

- zwiększenie jakości i wydajności regionalnej infrastruktury transportowej

 

Projekt obejmuje następujące elementy i rodzaje robót:

  1. Roboty nawierzchniowe
  2. Chodniki i zjazdy
  3. Oznakowanie
  4. Budowa linii oświetleniowej
  5. Roboty wykończeniowe
  6. Obsługa inwestycji (nadzór budowlany)
  7. Promocja
Grafika dół
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl