Burmistrz miasta przypomina o obowiązku zawarcia umowy...

zdjęcia artykułu 1
2020-11-30 07:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Informacja w sprawie obowiązku zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Burmistrz Miasta Kolno zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przypomina, że każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych –z przedsiębiorcą, wpisanym do rejestru działalności regulowanej.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in.: placówki oświatowe, kulturalne, zdrowotne, sklepy, lokale gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura wszystkich jednostek i firm usługowych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych itp.

Na terenie Miasta Kolno systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części tj. przeznaczoną na cele mieszkaniowe oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni:

  • uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej, zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • zawrzeć dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza).

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej !!!

W związku z powyższym w 2021 roku planowane są kontrole zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych z działalności gospodarczych. W ramach kontroli wszyscy prowadzący działalność gospodarczą będą zobowiązani do przedłożenia kopii zawartych umów oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy).

 

Brak zawartej umowy będzie skutkował:

  • wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.);
  • nałożeniem kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz.1439 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta Kolno informuje o konieczności dopełnienia ustawowego obowiązku przez wszystkich przedsiębiorców.

zdjęcie (źródło): http://www.kalisz.pl

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl