Pierwszy przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości przy ul. Składowej

zdjęcia artykułu 1
2020-11-03 09:29 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Burmistrz Miasta Kolno Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Kolno pod zabudowę przemysłową i gospodarczą

Uzasadnienie przetargu nieograniczonego.

Do przetargu nieograniczonego mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne które spełnią następujące warunki:

zobowiążą się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży
zobowiążą się do zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Część I – postępowania przetargowego

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Lokalizacja: 18-500 Kolno ul. Składowa
Opis nieruchomości i oznaczenie wg danych z ewidencji gruntów: nieruchomość niezabudowana, właścicielem działek gruntu o nr 1346/9 o pow. 12989 m2, 1348/9 o pow. 8045 m2, o łącznej powierzchni 21034 m2 jest Miasto Kolno. Działki posiadają księgę wieczystą nr kw LM1L/00081664/3 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Łomży. Dojazd drogą asfaltową. Nieruchomość posiada przyłącze kanalizacji sanitarnej w drodze znajduje się miejska sieć wodociągowa oraz miejska sieć centralnego ogrzewania.

3. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu:

działki nr geod. 1346/9, 1348/9, położone są na terenie miasta Kolno oznaczonym symbolami:

- 7P/Ug – przemysł i usługi gospodarcze

4. Cena wywoławcza nieruchomości netto: 680 000,00,- zł słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych. Minimalne postąpienie 6 800,- zł

5. Wadium: wartość wadium 68 000,00 - zł, słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych.

6. Pozostałe uwarunkowania zgodnie z częścią II ogłoszenia


Część II - Uwarunkowania dla wymienionych postępowań przetargu nieograniczonego


Wszystkie działki objęte przetargiem zlokalizowane są na terenie Parku Inwestycyjnego w Kolnie przy ulicy Przemysłowej.
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania terenu: zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kolno nr IV/21/07 z dnia 20 luty 2007 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego nr 79 poz. 639 z dnia 5.04.2007 roku.
Oferent zobowiązany jest do :

a) zapoznania się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,

b) zobowiązuje się do rozpoczęcia zabudowy w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży i zakończenia zabudowy w terminie 4 lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży. Za rozpoczęcie zabudowy uważa się uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a za zakończenie zabudowy uzyskanie decyzji pozwolenie na użytkowanie.

d) wyrażenie zgody na odkup przez Miasto Kolno nieruchomości za cenę zbycia tych nieruchomości w przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w punkcie b). Prawo odkupu Miasto Kolno może zrealizować w ciągu 5 lat od dnia zbycia nieruchomości zgodnie z przepisami od art. 593 do 595 k.c.

f) zobowiązanie w formie oświadczenia, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w podpunkcie b) zobowiązuje się do zapłaty na rzecz miasta Kolno kary umownej w wysokości 2 % ceny sprzedaży za każdy miesiąc zwłoki, płatną w terminie 14 dni od wystąpienia należności. Dobrowolnie podda się rygorowi egzekucji do kwoty:

- 200 000,00 zł, słownie: dwieście tysięcy złotych.

stosownie do przepisu art. 777 §1 pkt 5 Kpc. Miastu Kolno będzie przysługiwało prawo do wystąpienia z wnioskiem o nadanie aktowi notarialnemu nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu klauzuli wykonalności w terminie do 30 czerwca 2027 r. Miasto Kolno będzie uprawnione do prowadzenia egzekucji przeciwko dłużnikowi o ile dłużnik nie zapłaci wyżej opisanej kary umownej w terminie jej płatności, określonym powyżej. Fakt nie dokonania przez dłużnika zapłaty należności w powyższych terminach potwierdzony zostanie przez Miasto Kolno oświadczeniem przez nie złożonym i dołączonym do wniosku o nadanie temu aktowi (tytułowi egzekucyjnemu) klauzuli wykonalności.

4. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Kolno, sala konferencyjna 01: w dniu 12 stycznia 2021 r. o godz. 10.00,

5. Termin, miejsce, wysokość oraz forma wniesienia wadium: Wadium w formie pieniężnej z zaznaczeniem nieruchomości której przetarg dotyczy należy wpłacić na konto nr 85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 w terminie do dnia 7 stycznia 2021 r.

Za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. Wadium wpłacone przez oferenta, który ustalony zostanie jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

6. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą w wyznaczonym terminie wymagane wadium.

7. Kryteria wyboru oferty: Najkorzystniejsza oferowana cena nabycia zgłoszona w postępowaniu przetargowym.

8. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości powiększoną o należny podatek VAT

należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Kolno przed zawarciem umowy sprzedaży.

9. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia od podpisania umowy w formie aktu notarialnego w wyznaczonym w zawiadomieniu terminie wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Miasta Kolno i nie będzie podlegało zwrotowi.

10. Informacje dodatkowe:

Wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywca.
Nieruchomości objęte przetargiem stanowią własność Miasta Kolno i nie są obciążone żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich.
Urząd Miasta Kolno zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości stanowiącej przedmiot przetargu, za cenę równą cenie sprzedaży nieruchomości na rzecz nabywcy, w szczególności w sytuacji, gdy w terminie 24 miesięcy od dnia zwarcia umowy sprzedaży oferent nie uzyska pozwolenia na budowę lub w terminie 48 miesięcy nie uzyska prawa na użytkowanie. W przypadku wykonania przez Sprzedającego praw odkupu nieruchomości, z którejkolwiek z wymienionych powyżej przyczyn, Nabywca nie będzie żądał od Sprzedającego zwrotu poniesionych nakładów.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.
Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu nieograniczonego ustnego winni:

legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,
w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa, na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu sporządzonym w formie aktu notarialnego
osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy.

12. Zastrzeżenia:

Burmistrz Miasta Kolno może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

13. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Kolno p. 118, tel., 86 278 94 38 w godzinach pracy Urzędu Miasta Kolno tj. 7 30 – 15 30

14. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronach internetowych Urzędu Miasta Kolno http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/ wraz z wzorami oświadczeń, mapą położenia nieruchomości, mapą ewidencyjną oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kolno.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl