Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 1
2020-08-18 10:13 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Informacja Burmistrza Miasta Kolno w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 sierpnia 2020 r.

Od dnia 1 VIII 2020 r. - zmiana metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta Kolno.

Składanie nowych deklaracji - do 31 VIII 2020 r.

(Nowe uchwały wraz ze wzorem deklaracji znajdują się w zakładce "Nowy system obdioru śmieci" - w załącznikach nr 3, 4, 5, 6, 7.)

 

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że na podstawie Uchwały Nr XIII/106/20 Rady Miasta Kolno z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 sierpnia 2020 r. na terenie miasta Kolno będzie obowiązywała nowa metoda ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podstawę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za okres 1 lipca roku poprzedniego do 30 czerwca roku następnego ustalone w oparciu o wodomierz główny (tj. od 1 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 r.).  Stawka opłaty została ustalona  w wysokości 9,00 zł za 1m³ zużytej wody.

Do ustalenia opłaty nie bierze się pod uwagę zużycia wody odrębnie opomiarowanej z podliczników.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej) podstawą ustalenia opłaty jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywająca na nieruchomości, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

Stawki opłaty na nieruchomościach nowo zamieszkałych wylicza się przyjmując średnią miesięczną normę zużycia wody na 1 mieszkańca w wysokości 3 m³ na osobę. 

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

Od 1 sierpnia 2020 roku  na terenie miasta Kolno wchodzi obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta Kolno  będą prowadzili systematyczne kontrole w zakresie właściwej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie z art. 6ka  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady przyjmowane są jako niesegregowane (zmieszane). Przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz Miasta określi wówczas w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w, których nie dopełniono obowiązku segregacji. Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według stawki podwyższonej, tj. dwukrotności stawki określonej za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

ZWOLNIENIE W OPŁACIE:

Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 0,30 zł/ 1 m³ zużytej wody.

KOMPOSTOWNIK ( dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego;
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowaniu, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia nastąpi również w przypadku gdy właściciel zadeklaruje kompostownik, a część bioodpadów wystawia w workach lub wywozi do PSZOK, jak również bioodpady wyrzuca do pojemnika na odpady zmieszane.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wzór nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych  w terminie od 1 sierpnia 2020 r.  do 31 sierpnia 2020 r.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Kolno,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP,
  • przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

W przypadku pytań informacje są udzielane pod nr tel. 86 278 94 32 lub w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 11 ( na parterze).

UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!

Nr konta do opłat

21 8754 0004 0000 8341 2000 0630

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl