Burmistrz Miasta Kolno - Gminny Komisarz Spisowy

zdjęcia artykułu 1
2020-06-17 14:49 | Opublikował: Tomasz Sobieski
ogłasza nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego 2020 r.

Spis zostanie przeprowadzony w dniach 01.09.2020 r. – 30.11.2020 r. na terenie miasta Kolno.

Miasto Kolno ma przypisanego 1 rachmistrza terenowego.

Kandydat na rachmistrza terenowego powinien spełniać następujące warunki:

  • być pełnoletnim.
  • zamieszkiwać na terenie miasta Kolno,
  • posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Spis Rolny) lub w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie:

  • o niekaralności, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ogłoszenia (treść oświadczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Spis Rolny),
  • o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego (treść oświadczenia na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (zakładka Spis Rolny).

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 lipca 2020 r. w sekretariacie Urzędu Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno, w godzinach pracy urzędu.

Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r. w mieście  Kolno”.

Kandydaci na rachmistrzów zobowiązani są do odbycia szkolenia zakończonego egzaminem testowym.

Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego.

                                                                                                         

Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                             Burmistrz Miasta Kolno

 

                                                                                                                    Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl