KRUS - marcowa waloryzacja i konkurs dla bezpiecznych gospodarstw rolnych

zdjęcia artykułu 1
2020-02-24 12:54 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku nadesłała informacje o:
- zmianie wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników wraz z informacją o waloryzacji rent i emerytur od 1 marca br.
- XVIII Ogólnokrajowym Konkursie "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu - zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 252) - wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W związku z tym Prezes KRUS komunikatem z dnia 18 lutego 2020 r. ogłosił, że kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr. (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r.

Jeżeli świadczenie ustalone w sposób określony powyżej jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2020 r. 1200,00 zł) - podwyższa się je z urzędu do 1200,00 zł

Od 1 marca 2020 r. również ulegnie zmianie wysokość renty socjalnej, która wyniesie 1200,00 zł, przy czym łączna wysokość renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 2400,00 zł.

Od 1 marca 2020 r. - do kwoty 1200,00 zł - wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (art. 6 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r.).

Świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji ulegają ponownemu obliczeniu z urzędu, w taki sposób, aby łączna kwota świadczeń finansowanych ze środków publicznych wraz kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno - rentowych wraz z świadczeniem uzupełniającym nie przekroczy kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ruszyła XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XVIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Kierowany jest on do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej  Duda.

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w jednostkach Kasy, na stronie internetowej www.krus.gov.pl., w prasie oraz w przedstawicielstwach współorganizatorów i patronów medialnych. Zgłoszenia należy składać w Oddziale Regionalnym lub Placówkach Terenowych KRUS, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 roku.

            W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem rolniczym o mocy 55 KM.

             Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku zaprasza do udziału w konkursie.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl