Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Kolnie

zdjęcia artykułu 12
2011-12-06 08:17 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Termin realizacji: 22.10.2010r.- 30.03.2012r.

Wartość inwestycji: 3,7 mln zł

Zakres inwestycji:

Budowa budynku Sali Gimnastycznej o pow. Użytkowej 1052m2, kubaturze 7946m3
Montaż i dostawa wyposażenia Sali Gimnastycznej
Przebudowa obiektu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kolnie w miejscu połączeń obiektów
Budowa studni chłonnej
Rozbiórka budynku gospodarczego
Zagospodarowanie terenu

 

Opis planowanego przedsięwzięcia:

Budowa Sali Gimnastycznej o wym. Zewnętrznych 42,3x18,28m połączonej łącznikiem ok. 8x15,9m z budynkiem Szkoły Podstawowej Nr 1 w kolnie. Obiekt ten będzie niepodpiwniczony. Konstrukcja- budynek murowany , dach lekki kryty płytami warstwowymi na dźwigarach drewnianych. Łączna długość zespołu 50,32m.

 

Program użytkowy:

 

Na parterze zaprojektowano:

Boisko do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, siatkówki, tenis i inne
Pokój dla nauczyciela wychowania fizycznego
Magazyny i pomieszczenia gospodarcze
Zespoły szatniowe i łazienkowe
Magazyny sportowej

Obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych. Zaplanowano łazienkę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz przy głównym wejściu do budynku Sali gimnastycznej wykonana pochylnia. Planowany jest również zakup schodołazu w celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych na piętro- na widownię.

 

Zaawansowanie inwestycji:

Opracowano dokumentacje projektową
Uzyskano pozwolenie na budowę
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na budowę Sali gimnastycznej
Wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę w dniu 22.10.2010r. n realizacje zadania z Konsorcjum „BBWW” Sp. Z o.o.; 15-532 ul. Wiewiórcza 66 i „BUDBAUM” S.A. 15-381 Białystok, ul. Wojsk Ochrony Pogranicza 9B

 

Szkoła dysponuje typowymi klasopracowniami, które w zależności od specyfiki zajęć, jakie się w nich odbywają, są odpowiednio wyposażone w pomoce dydaktyczne. Szkoła proporcjonalnie do swoich możliwości stara się unowocześniać pomoce dydaktyczne, remontować i odnawiać pomieszczenia, dostosowywać je do obowiązujących standardów. Obecnie obiekt nie dysponuje salą gimnastyczną. Szkoła dąży do bycia jednostką oświatową, zapewniającą wysoki poziom nauczania, bezpieczeństwa i kultury osobistej uczniów. Działalność pracy szkoły oraz jej ewaluacja dokumentowana jest w dziennikach, protokołach, sprawozdaniach z pracy dydaktyczno- wychowawczo –opiekuńczej. Dzięki właściwie dobranym metodom pracy, bardzo często aktywnym i nowatorskim, skutecznej diagnozie i analizie oczekiwań wszystkich przedmiotów szkoły, prawidłowo realizowanym zadaniom zawartym w planie nadzoru pedagogicznego, uczniowie uzyskują dobre wyniki w nauce. W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, przydzielone z godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, których głównym celem jest rozwijanie zainteresowań uczniów, a w miarę potrzeby wyrównywanie braków ucznia, którzy mają problemy z niektórymi przedmiotami. Placówka może poszczycić się dużymi osiągnięciami swoich wychowanków, którzy brali udział w różnego rodzaju olimpiadach, konkursach.

Życie sportowe Miasta tworzą przede wszystkim szkoły i działające w nich kluby sportowe. Na bazę niezbędną do uprawiania sportu składają się 4 sale gimnastyczne ( 2 w szkołach prowadzonych przez Miasto i 2 w szkołach prowadzonych przez powiat kolneński), Stadion Miejski oddany do użytku w 1978r. oraz nowoczesna Kryta Pływalnia i siłownia.

 

Przedmiotowy projekt wpisuje się w takie priorytety jak:

Popularyzacja sportu dla wszystkich
Sprawność fizyczna dzieci i młodzieży
Aktywność fizyczna społeczeństwa- promuje się aktywne spędzanie wolnego czasu przez dzieci młodzież oraz stworzenie im możliwości rozwoju fizycznego poprzez zapewnienie odpowiedniego programu nauczania
Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej

 

Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie na poprawę jakości kształcenia w Szkole Podstawowej Nr 1. Poprawa ta będzie najbardziej widoczna w obszarze wychowania fizycznego. Uczniowie placówki będą mieli dostęp do sali gimnastycznej o każdej porze roku. Wzrost lekcji wychowania fizycznego będzie ponadto wynikał z samego utworzenia dodatkowego obiektu sportowego, na którym będzie możliwe prowadzenie zajęć, które dotychczas nie mogły odbywać się na dworze głównie ze względu na pogodę bądź zniszczoną nawierzchnię.

Na jakość edukacji w obrębie placówki szkolnej wpływ mają następujące czynniki:

Dobrze wykształcona i przygotowana do pracy z dziećmi kadra nauczycielska
Dostęp do wysokiej jakości pomocy dydaktycznych oraz do obiektów sportowych
Dostosowana do wszystkich potrzeb infrastruktura sportowa
Wysoka estetyka, nowoczesna technologia

 

Analiza obszaru edukacji wykazała, że Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kolnie nie jest wyposażona w podstawową infrastrukturę sportową. Warunkowane to jest tym, iż wyposażenie jej w halę sportową bądź boisko szkolne jest kosztowne. Podstawy programowe wychowania fizycznego ułożone są w taki sposób, aby kształtować : aktywność, samodzielność oraz dojrzałość, w zależności od wieku uczniów. Należy zatem zachęcać młodzież do uczestnictwa nie tylko w lekcjach wychowania fizycznego, ale i zajęciach uczniowskich klubów sportowych oraz podnosić znaczenie zajęć ruchowych. Sport jest symbolem sprawnego ciała, bystrego umysłu, perfekcji ruchów. Jest również przeciwwagą dla nudy, łączy w sobie elementy rywalizacji i współdziałania, oceny swoich możliwości i porównywania siebie z innymi, jest też wartością wychowawczą, przygotowującą młodzież do dorosłego życia. Kształtowanie omówionych postaw i budowanie pozytywnego stosunku do aktywności ruchowej nie jest jednak możliwe bez w pełni przygotowanego zaplecza sportowego.

Obiekt będzie jedną z najnowocześniejszych sal gimnastycznych w regionie.

 

Harmonogram realizacji projektu:

22.10.2010 r. - podpisanie umowy z wykonawcą: BBWW Sp. O.o. z siedzibą w Białymstoku

pierwszy kwartał 2011 r. - rozpoczęcie prac ziemnych i budowlanych

02.2012 r. - zakończenie prac budowlanych

03.2012 r. - wyposażenie sali gimnastycznej

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl