Grafika góra

Remont Przedszkola Miejskiego Nr 4 w Kolnie

zdjęcia artykułu 11
2010-12-01 11:33 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

Oś priorytetowa 6: Rozwój Infrastruktury Społecznej
Działanie 6.1.: Rozwój infrastruktury z zakresu edukacji.

Termin realizacji: 25.02.2010 r. do 15.12.2010 r.
Wartość inwestycji: 752 586,57 zł
Wartość dofinansowania: 394 175,21 zł

W wyniku realizacji przedsięwzięcia obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększy się jego powierzchnia użytkowa oraz uzyska wyposażenie dydaktyczne niezbędne dla funkcjonowania placówki (tj. programy multimedialne oraz wyposażenie nowej Sali dydaktycznej i Sali polisensorycznej). Celem projektu jest poprawa dostępności, warunków i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym, poprzez remont i wyposażenie. W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpi wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, w tym z terenów wiejskich oraz poprawa warunków i jakości nauczania.

Oprócz korzyści społeczno- ekonomicznych jakie generuje niniejszy projekt, można wyróżnić również inne korzyści dla których trudne jest oszacowanie wartości pieniężnych z nimi związanych:
- podniesienie standardu świadczonych usług społecznych,
- wyrównanie szans edukacyjnych dzieci ze środowisk wiejskich.

Przedmiotem projektu jest remont oraz przebudowa pomieszczeń przedszkola poprzez adaptację niewykorzystywanych dotychczas przestrzeni do celów dydaktycznych. Prace remontowe są prowadzone w piwnicy, na parterze oraz na I piętrze.

Łącznie remontowana powierzchnia obiektu będzie wynosiła 666,14 m² , w tym:
- Piwnica: 116,7 m²
- Parter: 349,24 m²
- I piętro: 200,20 m²

Zakres wyposażenia:
- wyposażenie w programy multimedialne
- wyposażenie nowej sali polisensorycznej
- wyposażenie nowej sali dydaktycznej

Celem ogólnym projektu jest poprawa dostępności i jakości kształcenia poprzez zapewnienie odpowiedniej jakości infrastruktury oświatowo-edukacyjnej. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa dostępności, warunków, i jakości kształcenia na poziomie przedszkolnym poprzez remont i wyposażenie Przedszkola. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę kształcenia. Będzie ona widoczna przed wszystkim poprzez rozwiązanie problemów związanych z brakiem miejsc w obiekcie. Wyremontowanie i przebudowanie wnętrza obiektu pozwoli na zwiększenie liczby podopiecznych oraz poprawę komfortu prowadzenia zajęć . Istotne znaczenie ma fakt zakupu wyposażenia dydaktycznego, który umożliwi wymianę zużytego oraz pozwoli na zakup wyposażenia które do tej pory było ograniczone ze względu na ograniczone środki finansowe.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl