Grafika góra

Budowa północno-zachodniej miniobwodnicy Kolna łączącej drogi Nr 63 i 647

zdjęcia artykułu 8
2010-12-01 11:15 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa II - Rozwój infrastruktury transportowej
Działanie 2.1 - rozwój transportu drogowego
Poddziałanie 2.1.2 - Lokalna infrastruktura drogowa
Kategoria interwencji: 23 - Drogi regionalne-lokalne

Termin realizacji inwestycji: od 18.03.2010 r. do 20.12.2010 r.
Wartość inwestycji: 6 135 316,38 zł
Wartość dofinansowania: 2 374 603,74 zł

Parametry projektu to:
1. Droga miejska L= 1.859,20m
2. Ścieżka rowerowa L=1.049m
3. Chodniki o łącznej długości L=3.674,9m
4. Kanalizacja deszczowa L= 1.797,5m
Przebudowane i rozbudowane oświetlenie ulic L=900m

Cel główny projektu to poprawa dostępności komunikacyjnej Kolna poprzez przebudowę infrastruktury drogowej wpływającej na rozwój miasta. Cel ten będzie osiągnięty poprzez przebudowę ulic: Aleksandrowskiej, Dębowej i Świerkowej.
Korzyści jakie będą z tego płynąć to:
• Wzrost mobilności zawodowej mieszkańców obszaru objęto projektem
• Zwiększenie atrakcyjności obszaru objętego projektem dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych
• Zwiększenie szansy na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach objętych projektem
• Poprawę dostępności komunikacyjnej do nowych obszarów przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego i rozwoju przedsiębiorczości
• Wykorzystanie potencjału gospodarczego i inwestycyjnego obszaru objętego projektem

Celem bezpośrednim projektu jest:
• Podniesienie parametrów technicznych ulic Dębowej, Aleksandrowskiej i Świerkowej, zapewniając zwiększenie dostępności komunikacyjnej terenów przyległych
• Dostosowanie parametrów użytkowych dróg do prognozowanych wielkości ruchu pojazdów i zminimalizowanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
• Zwiększenie szybkości i komfortu przemieszczania się ludności
• Uporządkowanie sieci dróg i ulic
• Segregację ruchu lokalnego i przelotowego
• Integrację układu ulic miejskich z drogami krajowymi i wojewódzkimi
• Poprawa warunków przewozu/ przejazdu podmiotów korzystających z dróg rolnicy, osoby mieszkające w sąsiedztwie dróg,


Rezultaty projektu to:
1. skrócenie czasu przejazdu przez analizowane odcinki dróg
2. oszczędności kosztów transportu
3. poprawa przepustowości komunikacyjnej
4. poprawa dostępności do infrastruktury
5. poprawa bezpieczeństwa ruchu
6. poprawa dostępności komunikacyjnej do nowych obszarów przeznaczonych dla budownictwa mieszkaniowego i rozwoju przedsiębiorczości
7. stworzenie warunków dla rozwoju średniej i drobnej przedsiębiorczości
8. zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej
9. oszczędność związana z kosztem eksploatacji samochodów
10. poprawa w zakresie ochrony środowiska ze względu na budowę kanalizacji deszczowej

Realizacja projektu znajduje swoje odbicie w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Kolno .
Projekt polega na budowie 3 ulic w Kolnie:
1. ul. Dębowej wraz ze skrzyżowaniem z ul. M. Dąbrowskiej i ul. Aleksandrowską
2. ul. Aleksandrowskiej
3. ul. Świerkowej
Projekt obejmuje budowę ulic wraz ze zjazdami do posesji, chodników, zieleńców, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego.
Wykonawca- Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp.z o.o.; ul. Sikorskiego 156; 18-400 Łomża, wybrany na drodze przetargu nieograniczonego.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl