ZARZĄDZENIE NR 9/18 BURMISTRZA MIASTA KOLNO z dnia 18 grudnia 2018 r.

2018-12-18 10:51 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2019 roku

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, poz. 650, poz. 723 i poz. 1365) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2019 roku,
o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta
Kolno.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Miasta Kolno
Andrzej Duda

Całość Zarządzenia w pliku poniżej.

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl