Strona główna Biznes Inwestycje miejskie
Grafika góra

Energia słoneczna pracuje dla Miasta Kolno

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Oś priorytetowa V: Rozwój infrastruktury ochrony środowiska

Działanie 5.2.: Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska

Termin rozpoczęcia inwestycji: 03.02.2014

Termin zakończenia rzeczowego: 16.10.2015

 

Wartość całego projektu : 1 135 043,20 zł.

Wartość dofinansowania: 951 718,13 zł.

Projekt realizowany przez Miasto Kolno, będzie polegał na montażu elektrowni słonecznych (fotowoltaicznych) zlokalizowanych na dachach 6 budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Miasta Kolno. Realizacja niniejszego projektu pozwoli na zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Regionu i Kraju. Wpłynie to na ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz dzięki wykorzystaniu lokalnych źródeł energii odnawialnych zwiększy konkurencyjność województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganiu jego degradacji.

Cel ogólny projektu

- zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego poprzez wykorzystywanie niekonwencjonalnych źródeł energii.

Bezpośrednie cele projektu to:

-wykonanie i uruchomienie 6 elektrowni fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40 kW na dachach budynków użyteczności publicznej w Mieście Kolno.

- procentowy wzrost energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju i województwa

- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Miasta Kolno

- minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów oraz wprowadzania systemu ich odzyskiwania i unieszkodliwiania na terenie Miasta

- wzrost gospodarczy Miasta Kolno

- zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego

- zmniejszenie emisji CO2 do powietrza

- zmniejszenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej ze źródeł zewnętrznych

- zwiększenie liczby elektrowni fotowoltaicznych na terenie Miasta Kolno

 

Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy od 20 do 40 kW na dachach budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Kolno:

 1. Urząd Miasta Kolno – instalacja o mocy 40kW
 2. Przedszkole Miejskie nr 4 w Kolnie- instalacja o mocy 20kW
 3. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kolnie – instalacja o mocy 30kW
 4. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w  Kolbie- instalacja o mocy 40kW
 5. Kolneński Ośrodek Kultury i Sportu – Basen w  Kolnie – instalacja o mocy 40kW
 6. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie – instalacja o mocy 20kW

W ramach projektu zostały określone wskaźniki produktu i rezultatu.

Wskaźniki produktu:

 1. W ramach projektu zainstalowanych zostanie 760szt. Wolnostojących polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych (modułów)
 2. W ramach projektu planuje się realizację elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 190kW
 3. Całkowita liczba wybudowanych obiektów infrastruktury służącej do przesyłu energii odnawialnej – 6szt.

Wskaźnik rezultatu:

 1. W ramach projektu planuje się realizację elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 190kW
 2. W ramach projektu planuje się oszczędność energii elektrycznej na poziomie 168 571 kWh/rok

Bieżący harmonogram realizacji projektu:

 

12.06.2014r. – podpisanie umowy o dofinansowanie

01.09.2014r. – planowane rozpoczęcie rzeczowe inwestycji

 

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl