Grafika góra

„Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Kolnie”

zdjęcia artykułu 1
2018-03-20 14:27 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
W dniu 28.02.2018r. została zawarta umowa nr UDA-RPPD.0.6.01.00-20-001/17-00 o dofinansowanie pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK wraz niezbędną infrastrukturą techniczna w Kolnie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VI. Ochrona Środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, Działanie 6.1 Efektywny system gospodarowania odpadami.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 926 614,32 zł,

Wartość dofinansowania UE wynosi 1 637 622,15 zł.

Termin zakończenia realizacji rzeczowego zadania - 30.09.2018r.

 

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska poprzez ograniczenie negatywnego oddziaływania odpadów komunalnych na terenie miasta Kolno. Budowa PSZOK-u umożliwi odbiór odpadów od mieszkańców miasta, a w dalszej kolejności przekazanie ich do sortowni i dalsze zagospodarowanie. Na terenie PSZOK-u będzie zlokalizowana rampa wyładowcza o konstrukcji żelbetowej, 13 kontenerów, 2 magazyny kontenerowe na odpady niebezpieczne i inne, magazyn do obsługi PSZOK, magazyn odpadów elektrycznych i elektronicznych, magazyn odpadów wielkogabarytowych, duża waga. Zaprojektowano również przyłącze energetyczne, infrastrukturę drogową, odwodnienie terenu, przyłącze wod-kan, zbiornik rozsączający dla kanalizacji deszczowej, instalację oświetleniową i monitoring.

 

Dzięki realizacji projektu będzie również możliwe między innymi zwiększenie ilości odpadów komunalnych poddawanym procesom recyklingu i odzysku oraz zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez ponowne wykorzystywanie i naprawę.

Beneficjentami ostatecznymi projektu będzie społeczność lokalna Miasta Kolno – objęta selektywnym zbieraniem odpadów w związku z eksploatacją Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl