Informacja o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

2024-04-11 11:46 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany

Rada Miasta Kolno wyznaczyła na terenie miasta obszar rewitalizacji i obszar zdegradowany (Uchwała  Rady Miasta Kolno Nr XLIV/324/24 z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2024 poz. 974.

Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji jest zaplanowanie kierunków działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych bądź środowiskowych, zidentyfikowanych na obszarze wskazanym do rewitalizacji.

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl