Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Kolno

zdjęcia artykułu 1
2023-11-10 14:11 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Miasto Kolno rozpoczęło prace dotyczące przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.

Pierwszym etapem opracowania dokumentu jest pogłębiona analiza zjawisk społecznych w mieście i wyznaczenie obszarów koncentracji niekorzystnych zjawisk - tzw. obszarów zdegradowanych. Następnie te tereny, na których wystąpi szczególna koncentracja negatywnych zjawisk i różnych problemów społeczno-gospodarczych określa się jako tzw. obszar rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni miasta oraz nie może być zamieszkały przez więcej niż 30% mieszkańców miasta.

Następnie dla obszaru rewitalizacji zostaną zaproponowane i wdrożone działania ograniczające lub eliminujące istniejące tam problemy społeczne, gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne i techniczne. Dzięki opracowaniu Programu, gmina będzie mogła sięgać po środki krajowe i unijne na realizacje różnych projektów i inwestycji.

W pierwszej, aktualnej fazie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji, istotne jest zbadanie szeregu zjawisk, np.: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, wysoka liczba mieszkańców będących osobami ze szczególnymi potrzebami, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, przekroczenia standardów jakości środowiska, niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, zły stan techniczny obiektów, brak dostępu do podstawowych usług lub ich niska jakość, niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do funkcji obszaru, niedostosowanie infrastruktury do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, niski poziomu obsługi komunikacyjnej, niedobór lub niska jakość terenów publicznych i inne.

Prace nad przygotowaniem Programu będą trwały ok. 1 roku.

Ostatecznie Program zostanie przyjęty uchwałą Rady i przekazany do weryfikacji i wpisu na listę programów rewitalizacji Województwa Podlaskiego.

O wszelkich działaniach związanych z tworzeniem Gminnego Programu Rewitalizacji na bieżąco będą informowani  mieszkańcy gminy za pomocą ogłoszeń i niniejszej strony internetowej www.umkolno.pl  w zakładce Rewitalizacja.

Informacja i dokumentacja dotycząca konsultacji społecznych dostępna pod linkiem: http://bip.um.kolno.wrotapodlasia.pl/rewitalizacja/

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl