Zarządzenie Nr 320/17 Burmistrza Miasta Kolno z dnia 11 grudnia 2017 roku

2017-12-11 14:00 | Opublikował: Tomasz Sobieski
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2018 roku.

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 60, poz. 573 i poz. 1909) zarządzam, co następuje:

 § 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia na terenie miasta Kolno w 2018 roku, o treści stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

 § 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kolno, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Kolno.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta Kolno

Andrzej Duda

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl