Informacja Burmistrza Miasta Kolno dotycząca ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

2022-09-30 20:53 | Opublikował: Tomasz Sobieski
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Zgodnie z art.3 ust. 3 w/w ustawy gminy prowadzą ewidencję:

  1. zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości jej opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  2. przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Dlatego każdy właściciel powinien złożyć aktualne zgłoszenie do wyżej wymienionej ewidencji.

Właściciele, którzy nie wypełnili tego obowiązku powinni to uczynić niezwłocznie. 

W związku z powyższym zwracamy się do mieszkańców Miasta Kolno o wypełnienie druku zgłoszenia posiadania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Miasta Kolno w terminie do 30 listopada 2022 r.

Druki zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej UM Kolno www.umkolno.pl w zakładce Utrzymanie czystości i porządku  lub w Urzędzie Miasta Kolno pok. Nr 11 (parter).

Jednocześnie przypominamy, że właściciel nieruchomości zgodnie z art. 6 ust. 1 zobowiązany jest do zawarcia umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz posiadania aktualnych rachunków potwierdzających realizację zawartej umowy z podmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, powinny to uczynić niezwłocznie.

Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – Burmistrz Miasta Kolno sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepis art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 poz. 1973).

Szczegółowe informacje w tej sprawie mogą Państwo uzyskać w pok. Nr 11 Urzędu Miasta Kolno oraz pod nr tel. 86 278 94 32

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl