„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”

zdjęcia artykułu 15
2014-12-12 11:11 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Wszystko zaczęło się od porozumienia. 6 czerwca w sali kawiarnianej Kolneńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Miasto Kolno podpisało umowę o współpracy z przedstawicielami 8 gmin tj.: Filipowem, Grabowem, Hajnówką, Krypnem, Kuleszami Kościelnymi, Nowogrodem, Radziłowem i Zbójną dotyczącą planowanego przedsięwzięcia pn. „Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”.

Zawarcie porozumienia było konieczne, by kolneński samorząd mógł ubiegać się o środki unijne na zrekultywowanie nieczynnego wysypiska śmieci. Zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dofinansowanie mogą otrzymać jednostki posiadające składowiska powyżej 5 ha i dlatego samorządy chcące sfinansować projekt z udziałem „środków zewnętrznych” muszą tworzyć partnerstwa z innymi gminami. Mając na uwadze  duże doświadczenie kolneńskiego samorządu w pozyskiwaniu środków unijnych – gminy jednogłośnie zaproponowały miasto Kolno na lidera projektu. W rankingu ogólnopolskim „Wykorzystanie funduszy unijnych przez samorządy”, zorganizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” z 2011 r. miasto Kolno zostało sklasyfikowane na 4 miesjcu wśród miast powiatowych w przeliczeniu dotacji unijnych  na 1 mieszkańca. Miasto w imieniu wszystkich beneficjentów złożyło wspólny wniosek do WFOŚiGW.

16 stycznia 2015 r. w siedzibie WFOŚiGW w Białymstoku podpisano umowę o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektu pn. ,,Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego". Beneficjent może liczyć na dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 3 730 253, 90 zł, przy czym wartość całkowita inwestycji zamyka się w kwocie 4 388 534,01  zł. Wnioski o dofinansowanie projektów związanych z rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich wydzielonych części na cele przyrodnicze wskazane w punkcie 13 Regulaminu konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 można było składać  w ramach Priorytetu II Programu Infrastruktura i Środowisko - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 - Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.  Łączna powierzchnia rekultywacji to prawie  8 ha.

Projekt realizowany był na terenie gmin: Filipów w m. Filipów Trzeci, Grabowo w m. Golanki, Hajnówka w m. Stare Berezowo, Krypno w m. Zastocze, Kulesze Kościelne w m. Czarnowo Biki, Nowogród, Radziłów, Zbójna w m. Pianki w  oraz w Mieście Kolno. W dniu 01.10.2015r., dołączyło do nas Miasto Łomża, które jest 10 samorządem biorącym udział w tym ważnym Projekcie.

Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Zrekultywowane tereny zostaną udostępnione mieszkańcom w formie ścieżek edukacyjnych. Infrastruktura, która powstanie w tych miejscach umożliwi prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz racjonalnego gospodarowania odpadami. Żeby żyć w zgodzie ze środowiskiem tereny składowisk odpadów zostaną ostatecznie przywrócone naturze i lokalnym  społecznościom. Ekologia to wyzwanie naszych czasów. Przyszłym pokoleniom pozostawmy czyste i nieskażone środowisko.

 

DE6_kolno.jpg

Juliusz Jakimowicz

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl