Pierwszy przetarg ustny niegraniczony na sprzedaż nieruchomości - działka nr 1161

zdjęcia artykułu 1
2021-12-15 13:35 | Opublikował: Tomasz Sobieski
na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kolno
oznaczonej nr działki 1161 o pow. 39224 m 2, KW NR LM1L/00026200/0, cena wywoławcza 700 000,00 zł /brutto/, wadium 70 000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA KOLNO działając

zgodnie z Zarządzeniem Nr 245 /21

OGŁASZA PIERWSZY

USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Kolno

oznaczonej nr działki 1161 o pow. 39224 m 2, KW NR LM1L/00026200/0, cena wywoławcza 700 000,00 zł /brutto/, wadium 70 000,00 zł.

Dla wyżej wymienionego terenu brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyższa działka jest w dzierżawie do dnia 31 sierpnia 2022 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2022 roku  o godz. 10 00 w Urzędzie Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, pokój nr 1.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne które wpłacą wymagane wadium w gotówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia  21 lutego 2022 r. na konto Urzędu Miasta Kolno BS Kolno  85 8754 0004 0000 8341 2000 0060 ( za termin wpływu wadium przyjmuje się wpływ pieniędzy na w/w konto. )

Uczestnicy przetargu winni:

- legitymować się dowodem osobistym lub innym dokumentem do stwierdzenia tożsamości uczestnika,

- w przypadku udziału w przetargu małżonków, których obowiązuje ustawowa wspólność majątkowa na przetargu winni stawić się oboje małżonkowie lub jedno z małżonków wraz z pełnomocnictwem do udziału w przedmiotowym przetargu,

- osoby prawne winny przedłożyć pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania firmy,

- dowód wpłaty wadium.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie nie podpisania w wyznaczonym terminie umowy notarialnej przez osobę która przetarg wygrała. Wylicytowana cena sprzedaży podlega zapłacie przed zawarciem umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany.

Szczegółowe informacje dotyczące danych o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 14 lub pod tel. 86-278-94-54.

Informacja o przetwarzaniu danych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
1.Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu jest Burmistrz Miasta Kolno ul. Wojska Polskiego 20, 18–500 Kolno.
2.Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnej na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 6 ust. 1 lit c RODO) jak i w celu późniejszego zawarcia umowy z podmiotem ustalonym jako nabywca nieruchomości (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

 

                                                                                          BURMISTRZ  MIASTA  KOLNO

Andrzej Duda

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl