Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 1
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski

ZAWIADOMIENIE

o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 kwietnia 2019 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 i 1629) Burmistrz Miasta Kolno zawiadamia, że Rada Miasta Kolno Uchwałą Nr III/27/19 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, ustaliła nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 kwietnia 2019 roku w Mieście Kolno będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

gospodarstwo 1 osobowe   18 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   36 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   54 zł,

gospodarstwo 4 osobowe   72 zł,

gospodarstwo 5 osobowe   89 zł

gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 94 zł miesięcznie

 

nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny

 

gospodarstwo 1 osobowe   27 zł,

gospodarstwo 2 osobowe   54 zł,

gospodarstwo 3 osobowe   81 zł,

gospodarstwo 4 osobowe   108 zł,

gospodarstwo 5 osobowe   135 zł

gospodarstwo 6 osobowe i powyżej 162 zł  miesięcznie.

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się co miesiąc w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu odbioru odpadów na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kolno   nr  21 8754 0004 0000 8341 2000 0630 (nr aktualny od 12 XII '19).

Rada Miasta Kolno uchwalając nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadziła zmianę dotyczącą liczebności gospodarstw domowych.

Zgodnie z treścią przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  wprowadzone zmiany, które dotyczą  metody naliczenia opłat, wysokości stawki i wzoru deklaracji wiążą  się  z koniecznością składania nowych deklaracji.

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości  zamieszkałej zobowiązany jest w dniach od 1 kwietnia do 14 kwietnia 2019 r. złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację można uzyskać w Urzędzie Miasta Kolno (pok.nr 11 )  lub pobrać  ze strony internetowej Miasta Kolno w zakładce „ nowy system odbioru śmieci.”

Jednocześnie przypominam wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać w Urzędzie Miasta Kolno  (pok.nr 11, tel. do kontaktu 86 278 94 32) do 14 dni od daty zaistnienia zmiany .

 

Załączniki do pobrania:
logo
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdz na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl