Strona główna Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 2
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Informacja w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2023 r.

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że na podstawie  Uchwały Nr XXXIV/244/22 Rady Miasta Kolno z dnia 25.11.2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 stycznia 2023 r. na terenie miasta Kolno będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została ustalona w wysokości 13,00 zł za 1 m³ zużytej wody.

Zmiana stawki nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właścicieli nieruchomości, gdyż zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i  danych podanych w deklaracji. Na tej podstawie właściciele będą zobowiązani do uiszczenia nowych opłat, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Zgodnie z art.  6j ust. 3f  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz.1297) jeżeli wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest na podstawie metody „od ilości zużytej wody” nie może ona wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w drodze obwieszczenia w pierwszym kwartale każdego roku przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem za rok poprzedni. W dniu 30 marca 2022 r. ogłoszono, że w/w dochód za 2021 rok wynosi  2061,93 zł.

W związku z powyższym miesięczna maksymalna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może wynosić więcej niż 160,83 zł.

ZWOLNIENIE W OPŁACIE:

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym mogą skorzystać z obniżenia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W celu zachęcenia mieszkańców do kompostowania bioodpadów od 1 stycznia 2023 roku podwyższeniu ulega wysokość zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów i będzie wynosiła 0,50 zł/ 1 m³ zużytej wody.

KOMPOSTOWNIK ( dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego;
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowaniu, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia nastąpi również w przypadku gdy właściciel zadeklaruje kompostownik, a część bioodpadów wystawia w workach lub wywozi do PSZOK, jak również bioodpady wyrzuca do pojemnika na odpady zmieszane.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!

Nr konta do opłat   21 8754 0004 0000 8341 2000 0630

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

 Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 roku  na terenie miasta Kolno wprowadzony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta Kolno  będą prowadzili systematyczne kontrole w zakresie właściwej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie z art. 6ka  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady przyjmowane są jako niesegregowane (zmieszane). Przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz Miasta określi wówczas w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w, których nie dopełniono obowiązku segregacji. Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według stawki podwyższonej, tj. dwukrotności stawki określonej za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

 

 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI

logo.png

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl