Strona główna Biznes Nowy system odbioru śmieci

Nowy system odbioru śmieci

zdjęcia artykułu 2
2017-12-08 12:15 | Opublikował: Tomasz Sobieski

Informacja Burmistrza Miasta Kolno w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2021 r.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku nieruchomości zamieszkałych dopuszcza się stosowanie następujących metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  • od powierzchni mieszkania,
  • od ilości zużytej wody,
  • od osoby,
  • od gospodarstwa domowego.

W związku z wytycznymi ustawodawcy nie ma możliwości zastosowania metody uzależniającej wysokość opłat od ilości wyprodukowanych odpadów, która byłaby  najbardziej sprawiedliwą metodą.

Od sierpnia 2020 r. na terenie miasta Kolno obowiązują nowe zasady naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależnione  od ilości zużytej wody. Jest to jedna z najbardziej sprawiedliwych metod przewidzianych przez ustawodawcę. Każdy z mieszkańców, poprzez racjonalne korzystanie z wody ma wpływ na wysokość opłat. Metoda sprawdza się również w przypadku nieruchomości czasowo niezamieszkałych : brak zużycia wody – brak opłat za śmieci.

Burmistrz Miasta Kolno informuje, że na podstawie Uchwały Nr XX/150/21 Rady Miasta Kolno z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty od dnia 1 lipca 2021 r. na terenie miasta Kolno będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która została ustalona w wysokości 11,00 zł za 1m³ zużytej wody.

Podstawę ustalenia w/w opłaty stanowi opomiarowane średniomiesięczne zużycie wody z nieruchomości za okres 1 lipca 2020 r.  do 30 czerwca  2021 r. ustalone w oparciu o wodomierz główny.

Do ustalenia opłaty nie bierze się pod uwagę zużycia wody odrębnie opomiarowanej z podliczników.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużywanej wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej) podstawą ustalenia opłaty jest przeciętna norma zużycia wody wynosząca 3 m³ miesięcznie na osobę przebywająca na nieruchomości, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określania przeciętnych norm zużycia wody.

Stawki opłaty na nieruchomościach nowo zamieszkałych wylicza się przyjmując średnią miesięczną normę zużycia wody na 1 mieszkańca w wysokości 3 m³ na osobę. 

W związku z powyższym nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości zamieszkałych  w terminie od 1 lipca 2021 r.  do 10 sierpnia 2021 r. 

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Kolno,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. przez platformę e-PUAP,
  • przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Kolno, ul. Wojska Polskiego 20, 18-500 Kolno

W przypadku pytań informacje są udzielane pod nr tel. 86 278 94 32 lub w Urzędzie Miasta Kolno pokój nr 11 ( na parterze).

UWAGA! Terminy płatności pozostają bez zmian!

Nr konta do opłat

21 8754 0004 0000 8341 2000 0630

OBOWIĄZEK SEGREGACJI:

 Jednocześnie przypominamy, że od 1 sierpnia 2020 roku  na terenie miasta Kolno wprowadzony jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny dla wszystkich właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miasta Kolno  będą prowadzili systematyczne kontrole w zakresie właściwej segregacji odpadów. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zgodnie z art. 6ka  ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady przyjmowane są jako niesegregowane (zmieszane). Przedsiębiorca powiadomi o tym fakcie Burmistrza Miasta oraz właściciela nieruchomości.

Burmistrz Miasta określi wówczas w drodze decyzji wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w, których nie dopełniono obowiązku segregacji. Niesegregowanie odpadów wiązać się będzie z naliczeniem opłaty według stawki podwyższonej, tj. dwukrotności stawki określonej za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

ZWOLNIENIE W OPŁACIE:

Uchwała wprowadza możliwość skorzystania ze zwolnienia z części opłaty w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w zabudowie jednorodzinnej w wysokości 0,30 zł/ 1 m³ zużytej wody.

KOMPOSTOWNIK ( dot. zabudowy jednorodzinnej):

Zgodnie z art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości, który złożył informację, dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne:

  1. nie posiada kompostownika przydomowego;
  2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
  3. uniemożliwia dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o kompostowaniu, ze stanem faktycznym – stwierdza się, w drodze decyzji, utratę prawa do zwolnienia.

Utrata prawa do zwolnienia nastąpi również w przypadku gdy właściciel zadeklaruje kompostownik, a część bioodpadów wystawia w workach lub wywozi do PSZOK, jak również bioodpady wyrzuca do pojemnika na odpady zmieszane.

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono nieprawidłowości. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZASADY PRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI ŚMIECI

logo.png

Załączniki do pobrania:
Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl