Grafika góra

,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kolno”

zdjęcia artykułu 4
2015-05-08 10:19 | Opublikował: Juliusz Jakimowicz
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Oś priorytetowa IX: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi

Działanie 9.3.: Termodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej

 

Termin realizacji: 02.2014r. do 05.2015r.

Wartość całego projektu : 57 810,00 zł

Wartość dofinansowania: 49 138,50 zł

 

Cel ogólny projektu:

- przyczynienie się do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez implementację planu gospodarki niskoemisyjnej i jego integracji ze strategią Rozwoju Miasta Kolno.

 

Bezpośrednie cele projektu to:

-redukcja emisji gazów cieplarnianych

- zwiększenie udziału energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych

- redukcja zużycia energii finalnej

- podniesienie świadomości i zdobycie wiedzy przez pracowników beneficjenta w tematyce zmian klimatycznych , a w szczególności gospodarki niskoemisyjnej

- popularyzacja nowoczesnych rozwiązań sprzyjających oszczędnemu zużyciu energii

 

Punktem wyjścia do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej będzie analiza istniejących w mieście dokumentów strategicznych pod kątem ich wzajemnej spójności, a także spójności z celami gospodarki niskoemisyjnej oraz analiza istniejących unormowań prawnych (na poziomie Polskie i UE). Na tym etapie zostanie także dokonana analiza czynników takich jak: struktura gospodarki w mieście, poziom aktywności gospodarczej, liczba ludności, gęstość zaludnienia, charakterystyka zasobów budowlanych, zastosowanie i stopień rozwoju różnych modeli transportu, klimat. Wspólnie z bazową inwentaryzacją emisji niniejsza analiza pozwoli ustalić specyfikę zużycia energii w mieście a także wskazać pewne tendencje w rozwoju, które będą niezbędne do zbudowania strategii działania w celu osiągnięcia celów gospodarki niskoemisyjnej. Dokument strategiczny jakim jest PGN, przewiduje konkretne działania inwestycyjne jak i nieinwestycyjne, które mogą mieć istotny wpływ na środowisko.

 

Bieżący harmonogram realizacji projektu:

 

06.2014r. – podpisanie umowy o dofinansowanie

06.2014r. – planowane rozpoczęcie rzeczowe inwestycji

 

Herb miasta
Miasto Kolno
miasto z energia
ul. Wojska Polskiego 20
18-500 Kolno
sprawdź na mapie (+48 86) 278 21 33 kolno@home.pl